قنداق فرنگی با طرح روباه

قنداق فرنگی روباه

قنداق فرنگی روباه

قلاب ۸ میلی متر

کاموای ضخیم دو عدد

نوع بافت پایه بلند.

کلاهش رو که قبلا بهتون آموزش دادم. مثل تمام کلاه های قلاب بافی بافته میشه.

کلاه:

همه بافت ها پایه بلند می باشد.

یک حلقه طلایی ۶ تایی می سازیم. از ابتدای بافت را با یک سنجاق مشخص می کنیم تا شروع بافت را گم نکنیم.

سه زنجیره می زنیم. در هر دانه ۲ تا پایه می بافیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم.(اکنون ۱۲ زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۲ تا دانه می بافیم در زنجیره سوم دو تا می بافیم این کار را تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم ( ۱۸ زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۳ تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم یعنی در زنجیره چهارم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم( ۲۴ زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۴ تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم(۳۰ زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۵تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم (۳۶زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم.۶تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم(۴۲زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم.۷تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم(۴۹زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم.۸تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم(۵۴زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۹تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم(۶۰زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۱۰تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم(۶۶زنجیره داریم)

۸ رج ساده می بافیم یعنی سه زنجیره می زنیم. در تمام دانه ها یک پایه بلند می زنیم. دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم

کور می کنیم.


قنداق:

همه بافت ها پایه بلند می باشد.

یک حلقه طلایی ۶ تایی می سازیم. از ابتدای بافت را با یک سنجاق مشخص می کنیم تا شروع بافت را گم نکنیم.

سه زنجیره می زنیم. در هر دانه ۲ تا پایه می بافیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم.(اکنون ۱۲ زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۲ تا می بافیم در زنجیره سوم دو تا در یکی می بافیم این کار را تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم ( ۱۸ زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۳ تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم یعنی در زنجیره چهارم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم( ۲۴ زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۴ تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم(۳۰ زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۵تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم (۳۶زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم.۶تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم(۴۲زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم.۷تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم(۴۹زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم.۸تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم(۵۴زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۹تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم(۶۰زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۱۰تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم(۶۶زنجیره داریم)

۲۶ رج ساده می بافیم یعنی سه زنجیره می زنیم. در تمام دانه ها یک پایه بلند می زنیم. دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم

کور می کنیم.


دم:

همه بافت ها پایه بلند می باشد.

با رنگ سفید

یک حلقه طلایی ۶ تایی می سازیم. از ابتدای بافت را با یک سنجاق مشخص می کنیم تا شروع بافت را گم نکنیم.

سه زنجیره می زنیم. در هر دانه ۲ تا پایه می بافیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم.(اکنون ۱۲ زنجیره داریم)

 یک رج ساده می بافیم یعنی سه زنجیره می زنیم. در تمام دانه ها یک پایه بلند می زنیم. دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم

سه زنجیره می زنیم. ۲ تا می بافیم در زنجیره سوم دو تا در یکی می بافیم این کار را تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم ( ۱۸ زنجیره داریم)

 سه رج ساده می بافیم یعنی سه زنجیره می زنیم. در تمام دانه ها یک پایه بلند می زنیم. دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم

با رنگ نارنجی

 یک رج ساده می بافیم یعنی سه زنجیره می زنیم. در تمام دانه ها یک پایه بلند می زنیم. دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم

این رج مانند رج قبل هست با این تفاوت که  هر ۴ دانه را که بافتیم یک دانه جا می اندازیم. یعنی نمی بافیم.

این کار را تکرار می کنیم تا تعداد دانه ها به ۵ تا برسد. کور می کنیم.

گوش:

سه تا زنجیره بزنید.

رج اول: در دانه دوم از قلاب دو پایه بلند بزنید. در دانه بعد هم دو پایه بلند بزنید. ۴ دانه میشود.

رج دوم: سه زنجیره بزنید. .در همان دانه دو پایه بزنید. در دو دانه وسط هر کدام یک پایه بزنید. در دانه اخر دو پایه بزنید. ۶ دانه میشود.

رج سوم:سه زنجیره بزنید. .در همان دانه دو پایه بزنید. در بقیه دانه ها هر کدام یک پایه بزنید. در دانه اخر دو پایه بزنید. ۸دانه میشود.

رج چهارم: یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید

رج پنجم:.سه زنجیره بزنید. یکی در میان دانه ها را ببافید. یعنی یکی را ببافید و یکی را نبافید.

رج ششم و رج هفتم: مانند رج پنج بافته می شود.

کور کنید. قسمت سفید هم به همین صورت بافته میشود.

به هم بدوزید و به کار متصل کنید.

* دوتا در یکی می بافیم یعنی در یک پایه دوبار می بافیم.

DSC08127

با استفاده از دستور بالا میتوانید طرح های زیر را نیز ببافید

e59_il_570xN_406498917_jc6729_imagesCAP1450P

s7696_imagesCAHDIGXSimages

قلاب بافی - بپز بدوز بباف

http://craftscooks.blogfa.com/cat-2.aspx

11 سپتامبر 2012 ... حالا که بافت قنداق با طرح روباه رو یاد گرفتید تمام طرح های زیر رو هم میتونید ببافید. فقط رنگ نختون عوض میشه. قنداق فرنگی با طرح روباه. زهرا.

بچه گانه - بپز بدوز بباف

http://craftscooks.blogfa.com/tag/بچه-گانه

12 مه 2013 ... حالا که بافت قنداق با طرح روباه رو یاد گرفتید تمام طرح های زیر رو هم میتونید ببافید. فقط رنگ نختون عوض میشه. قنداق فرنگی با طرح روباه. زهرا.

آموزش بافت کفش رو فرشی

http://trico.ir/آموزش-بافت-کفش-رو-فرشی-1655

سپس کاموای 110 K قرمز رنگ را سر انداخته کار را با آن ادامه دهید. ... قنداق فرنگی با طرح روباه · اتصال انتها وابتدای قلاب بافی با شلال- بخیه · حلقه آویز روی در سبز ...

کیف قلاب بافی - بافت

http://trico.ir/کیف-قلاب-بافی-1532

توی تمام رج ها توی فاصله ای که با زنجیره توی ایچاد شده میبافیم یک پایه {بلند یک ... مدل کیف های قلاب بافی (عکس) · لباس دخترانه چین دار · قنداق فرنگی با طرح ...

دونه دونه.کام

http://www.doonedoone.com/

مثلا با چسباندن آهن ربا به پشت کار، آن را به درب یخچال یا چارچوب های فلزی بزنید و یا ... مدل قنداق فرنگی ... Basketweave Stitch طرح های قلاب بافی- مدل حصیری یا.

شهریور | ۲۰۱۳ | دونه دونه.کام

http://www.doonedoone.com/archives/date/2013/06

البته من بافت با قلاب رو بیشتر دوست دارم چون تمیز تر از آب در میاد. نوع میل: سیم ... ست لباس بچه گانه با طرح قایق. 9 تیر 1392 .... قنداق روباه رو چی؟ اگر شورت رو ...

لباس بچه گانه | دونه دونه.کام

http://www.doonedoone.com/archives/tag/لباس-بچه-گانه

4 ژانويه 2014 ... دوستان عزیز با توجه به اینکه اکثر دوستان توی بافت این مدل مشکل داشتند من روش جدیدی رو ... ست بچه گانه با طرح مینی موس .... قنداق روباه رو چی؟

پارس سنتر : محصولات - زیرورو دخترانه

http://parscenter.com/Product/93804

تن پوش مدل روباه قیمت مراجعه به piccotoys.com · 9- لباس سنتی، باله و ژیمناستیک ... تیشرت با طرح دلخواه · سرویس خواب و قنداق فرنگی مدل کریر · لباس کار دوتکه.

شالگردن - برف دونه (بافتنی برای کودکان)

http://babyknits.niniweblog.com/cat13.php

کلاه با طرح فیل ... ست قنداق کدوحلوایی هالووین · پاپوش ... لینک آموزش گره توت فرنگی تونسی ... با تشکر از مدیر نی نی وبلاگ برای ایده ی خلق سرویس وبلاگ دهی انحصاری برای کودکان ... از بافتنی های قشنگی که میبافید عکس بگیرید و برام ایمیل کنید تا با کمال میل در وبلاگ نمایش داده بشه و بقیه هم ایده بگیرن. ... شالگردن روباه.

آموزش - برف دونه (بافتنی برای کودکان)

http://babyknits.niniweblog.com/cat18.php

ست قنداق کدوحلوایی هالووین ... لینک آموزش گره توت فرنگی تونسی ... با تشکر از مدیر نی نی وبلاگ برای ایده ی خلق سرویس وبلاگ دهی انحصاری برای ... کلاه چند رنگ طرح دار ... آموزش بافت کلاه هندونه ای آفتاب گیر دخترانه با قلاب ... شالگردن روباه.

بافتنی های مامان اعظم - میهن بلاگ

http://baftanymamanazam.mihanblog.com/page/5

17 سپتامبر 2014 ... شالگردن " روباه دُم به دهان " (عذر تقصیر و جبران کمکاری ) ... توت فرنگی .... با همون طرح یقه آناناسی می تونین تاپ هم ببافین .... ستاره یا قنداق ؟

مدل سیسمونی و تزئینات - iranbanou.com-ایران بانو

http://www.iranbanou.com/default.aspx?id=158&ctgr=مدل سیسمونی و تزئینات

15, مدل پتوی نوزاد با طرح حیوانات + تصاویر. 16, پتوی ... 64, آموزش دوخت قنداق فرنگی. 65, پتوهای ... محسن تنابنده از روباه , پروژه هسته ای بهروز افخمی انصراف داد !

Skip Hop پیشبند حیوانات - كودكو

http://www.koodakoo.com/fa/meal-time/1375-skip-hop-zoo-bib.html

پیشبند های skip Hop با طرح حیوانات و رنگهای متنوع، غذا خوردن را برای کودک لذت بخش می کند. لبه ی این پیش بند همانند جیبی زیبا از ریختن خرده های غذا جلوگیری می  ...

آموزش مجازی حفظ قرآن , حفظ قرآن کریم , سایت حفظ قرآن - جوان امروز

http://www.javanemrooz.com/articles/classified/education/article-90304.aspx

پیامبر(ص) فرمودند : هرگاه یکی از شما دوست بدارد با پروردگارش سخن بگوید، قرآن بخواند . ... 840 هزار نفر در طرح ملی تربیت حافظان قرآن ثبت نام کرده اند.

سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

http://www.tebyan.net/index.aspx

جواب سوال خانمي كه با رمزعبور ايميلشون مشكل داشتن: ·  طراحي وچاپ ... گوشواره نقره 2 مدل طرح قلب زنانه · مدال نقره درشت ... فرد با تقوا چه ويژگي هايي دارد؟ آثار رعايت ...