بافت سارافن آناناسی

بافت سارافن آناناسی
ترکیب قلاب و دو میل

طریقه بافت جلو(بالاتنه) :

70 دانه سرانداخته شود ( بافت دومیل)

رج 1) 5 دانه از زیر ، 2 دانه از رو، 6 دانه از زیر 0 پیچ گیس) 2 دانه از رو، 5 دانه از زیر، 30 دانه از رو ، 5 دانه از زیر، 2 دانه از رو 6 دانه از زیر ( پیچ گیس) 2 دانه از رو ، 5 دانه از زیر.

هریک رج درمیان به 6 دانه از زیر که رسیدیم دانه‌ها را جابجا می‌کنیم. ( مـراجعه بـه بافت پیچ گیس) بـه همین صورت تا 20 سانت می‌بافیم. بافت ما وقتی به 20 سانت رسید از هردو طرف بافت برای حلقه آستین در رج اول 3 دانه، در رج سوم 2 دانه در رج پنجم1 دانه از هر دو طرف بافت کم می‌کنیم یعنی در اصل 6 دانه کم می‌شود و پیچ گیس لبه آستین قرار می‌گیرد.

بعد از کم کردن حلقه آستین بافت به این صورت ادامه پیدا می‌کند. یک دانه از رو، 6 دانه از زیر( پیچ گیس) 2 دانه از رو، 5 دانه از زیر، 7 دانه از رو، 16 دانه از زیر، 7 دانه از رو، 5 دانه از زیر، 2 دانه از رو، 6 دانه از زیر( پیچ گیس) یکی از رو.

بعد از بافتن این رج دانه‌های روی میل را تقسیم بر 2 می‌کنیم، 56 دانه روی میل داریم تقسیم بر 2 می‌شود 28 دانه ، 28 دانه را از سمت راست جدا کرده و به این صورت می‌بافیم. یک دانه از رو، 6 دانه از زیر( پیچ گیس) 2 دانه از رو، 5 دانه از زیر، 7 دانه از رو 8 دانه از زیر( پیچ طنابی) بقیه دانه‌ها را در یـک میل جـداگـانه قـرار می‌‌دهیم ( بافت پیچ طنابی مراجعه به بافت) هر 8 رج یک بار دانه‌های پیچ طنابی را جابجا می‌کنیم که پیچ طنابی لبه یقه ما قرار می‌گیرد و همین تعداد دانه‌ها را تا 20 سانت می‌بافیم دانه‌های روی میل را کور کرده و بقیه دانه‌های سمت چپ را نیز به همین شیوه می‌بافیم.

تکه پشت را نیز مانند تکه جلو می‌بافیم با این تفاوت که وقتی دانه‌های حلقه آستین را کم کردیم همه دانه‌ها را تا 15 سانت می‌بافیم بعد 21 دانه از سمت راست جدا کرده و به همان طریق بافت تا 5 سانت بافت را ادامه می‌دهیم دانه‌ها را کور کرده و دوباره از سمت چپ 21 دانه جدا کرده و 14 دانه وسط را کور کرده 21 دانه سمت چپ را 5 سانت ادامه داده و بعد همه دانه‌ها را دانه دانه کور می‌کنیم.

وقتی تکه جلو و پشت را بافتیم دوتکه را از کناره‌ها و سرشانه به هم می‌دوزیم. از سمت راست سرشانه 8 دانه پیچ طنابی را ادامه داده تا پشت گردن به یقه پشت وصل کرده و سر دیگر آن را به سرشانه سمت چپ وصل می‌کنیم تا اینجا بافت بالاتنه ما به پایان رسیده است.

طریقه بافت دامن سارافن ( بافت قلاب) :
بعد از اینکه تکه جلو و پشت بالاتنه به پایان رسید کناره‌ها و سرشانه را به هم وصل می‌کنیم از یک گوشه درز کناری نخ را وصل کرده و با قلاب

رج 1) 4 زنجیر بافته و به فاصله چهار زنجیر با پایه کوتاه وصل می‌کنیم دوباره 4 زنجیر و با پایه کوتاه وصل دور تا دور بافت را به همین صورت می‌بافیم.

رج 2 ) در اولین حلقه 4 زنجیره 4 دانه پایه بلند می‌بافیم 4 زنجیر در وسط حلقه دوم با پایه کوتاه وصل 4 زنجیر و در حلقه سوم 4 پایه بلند 2 زنجیر و در حلقه چهارم 6 پایه بلند ، 2 زنجیر در حلقه پنجم 4 پایه بلند دوباره رج 2 را تکرار می‌کنیم دور تا دور بافت.

رج 3 ) در وسط چهارپایه بلند رج قبل 4 پایه بلند دیگر بافته 5 زنجیر و در وسط 4 پایه بلند بعدی 4 پایه بلند دیگر می‌بافیم 3 زنجیر و در اولین پایه بلند با پایه کوتاه وصل 3 زنجیر در دومین پایه بلند با پایه کوتاه وصل تا 5 بار این کار را تکرار می‌کنیم یعنی روی 6 پایه بلند رج قبل 5 حلقه 3 زنجیره باید داشته باشیم 3 زنجیر و 4 پایه بلند در وسط 4 پایه بلند رج قبل تا آخر رج سوم تکرار شود.

رج 4) در 4 پایه بلند رج قبل 4 پایه بلند می‌بافیم 5 زنجیر و 4 پایه بلند در وسط 4 پایه بلند رج قبل 4 زنجیر به اولین حلقه 3 زنجیره رج قبل با پایه کوتاه وصل 3 زنجیر و در وسط حلقه دوم با پایه کوتاه وصل تا 4 بار این کار را تکرار می‌کنیم. دوباره 4 زنجیر و 4 پایه بلند و تکرار رج 4 تا آخر.

* نکته :
در میان دو عدد 4 پایه بلندهای دوطرف 6 پایه بلند در وسط داریم که طرح آناناس ما را تشکیل می‌دهد این 4 رج را دور تا دور تکرار می‌کنیم با این تفاوت که 5 زنجیر بین 4 پایه بلندها تا آخر بافت یکسان هستند ولی به دو زنجیر دو طرف 6 پایه بلند هر رج یک دانه زنجیر اضافه شد و از تعداد حلقه‌های روی 6 پایه بلند یک دانه کم خواهد شد.

تا تعداد آنها به یک حلقه برسد در اینجا آناناس ما کامل شده است دو رج اضافه می‌بافیم و طرح اناناس بعدی را شروع می‌کنیم که در دامن این سارافن ما دوباره طرح آناناس را بافته ایم. وقتی یک دانه از حلقه‌ها باقی ماند بافت را به این صورت آغاز می‌کنیم.

4پایه بلند وسط 4 پایه بلند رج قبل 5 زنجیر و 4 پایه بلند در وسط 4 پایه بلند بعدی 6 عدد زنجیر و به وسط اولین حلقه با پایه کوتاه 6 زنجیر و در وسط 4 پایه بلند بعد 4 پایه بلند دیگر 5 زنجیر و در وسط 4 پایه بلند بعد 4 پایه بلند تکرار تا آخر بافت.

رج بعد 4 پایه بلند در وسط 4 پایه بلند رج قبل 5 زنجیر و 4 پایه بلند در وسط 4 پایه بلند بعدی 6 زنجیر در وسط 4 پایه بلند بعدی 4 پایه بلند 5 زنجیر و در وسط 4 پایه بلند بعدی 4 پایه بلند دیگر تکرار تا آخر. رج بعدی شروع رج اول تکرار طرح آناناسی یعنی دوباره باید در وسط 6 زنجیر رج قبل 6 پایه بلند بافته شود. طرح یک موتیف آناناس که باید دور تا دور بافت تکرار شود.


آموزش بافت سارافون

http://trico.ir/category/آموزش-بافت-سارافون-1017

آخرین مطالب و نوشته ها در موضوع آموزش بافت سارافون. ... سارافون زنانه · بافت سارافن آناناسی · آموزش بافت سارافون برای کودکان هشت تا 10 سال · سارافون :: سارافون ...

آموزش بافتنی

http://trico.ir/category/آموزش-بافتنی-1000

آخرین مطالب و نوشته ها در موضوع آموزش بافتنی. ... دستکش ‌هاي فانتزي · بافت سارافن آناناسی · شال و کلاه بافتنی · پادری بهاری آرتا · آموزش تصویری اضافه کردن دانه ...

مدل شکوفه یا Daisy pattern - بافت

http://trico.ir/مدل-شکوفه-یا-daisy-pattern-1883

دامن بافتنی · پانچوی بافتنی :: پانچو ی توری بهاره · آموزش بافت دستکش برای تمام ... آموزش بافتنی :: اضافه کردن دانه در بافتنی- روش دوم · بافت سارافن آناناسی ...

هنردر خانه - قلاب بافی(21)

http://khaneh-mehr.blogfa.com/category/3

امروز براتون یه قلک آوردم که شما میتونید با یه قوطی خالی آناناس ومقداری کامواو قلاب وچسب تهیه اش کنید. ... برچسب‌ها: وسایل دور ریز قلاب بافت قلاب بافی قلک کاموا کاردست ... این سارافون رو خودم باقلاب و نقشه ایی که از خودم اختراع کردم بافتم.

بافتنیها - کلکسیونی از ایده های نو

http://ideehno.niniweblog.com/cat11.php

اسموتی آناناس خرد شده · نوشیدنی سرد ... بعد آن بافت ساده است هر چهار رج در میان هر 5 دانه یک دانه اضافه کرده تا تعداد دانه ها به 110 برسد.سپس دانه ها را ده ... از هر دو طرف 5 دانه کشباف میبافیم به عنوان قسمت جلوی لباس که میاد رو هم دکمه میخوره دور پنجم: 5 دانه ...

آموزش قلاب بافی و بافتنی - iranbanou.com-ایران بانو

http://iranbanou.com/default.aspx?id=251

24, آموزش بافتنی (بافت لباس زنانه) ... 28, جدیدترین مدل های لباس , پایوش و کلاه بافتنی برای کودک .... 127, موتیفهای کاربردی طرحهای آناناسی قلاببافی 3.

زنگ قلاب بافی

http://crochetschool.ir/

بسم الله الرحمن الرحیم سلام امروز با مراحل بافت یکی دیگه از گره های قلاب بافی آشنا میشیم: گره عشق یا گره سلیمان (love or solomon's knot) (به نظر می‌رسه که برخی، ...

مامان اینا - هنر خانه داری : مامان اینا

http://mamanina.ir/

شینیون مو با بافت. نوشته شده ... بستنی چوبی آناناس ... سارافون بدون دوخت این سارافون یا رومانتویی را بدون دوخت و خیلی راحت می توانید تهیه کنید و بپوشید.

بافتنی های مامان اعظم

http://baftanymamanazam.blogfa.com/

بافتنی های مامان اعظم - ((هنر سرمایه من است،دوستش دارم)) ... برچسب‌ها: سارافون بافتنی ؛ آموزش بافتنی ؛ موتیف بافی ؛ لباس, قلاب بافی دخترانه · ادامه مطلب.

بافت - خیاطی به سادگی کوک

http://www.kook.ir/page-category-60-بافت

لباس مجلسی و عروس (17) ... بافت. 0 0 0. بازدید : 2949. تاریخ ایجاد : شنبه, 16 شهریور 1392 12:09 ... مجله مد و خیاطی کوک-آموزش گام به گام بافت و نقشه خوانی 16.