شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

عروسک عروس هلندی فوکا

عروسک عروس هلندی فوکا

سه بچه خرگوش

سه بچه خرگوش

شاخه گل و زنبور

شاخه گل و زنبور

Wide Rib/کشباف پهن

Wide Rib/کشباف پهن

Granite Relief Stitch کوک برجسته محکم یا

Granite Relief Stitch کوک برجسته محکم یا

Pair Of Eyelets

Pair Of Eyelets

Moss Stitchکوک خزه ای یا

Moss Stitchکوک خزه ای یا

Leaves Of Grass برگ چمنی یا

Leaves Of Grass برگ چمنی یا

lace rib شیارهای برجسته یا

lace rib شیارهای برجسته یا

Simple Eyelet Diamonds

Simple Eyelet Diamonds

Simple Basket weave

Simple Basket weave

seed Stitch کوک دانه یا

seed Stitch کوک دانه یا

Ripple Pattern مدل پروانه ای یا

Ripple Pattern مدل پروانه ای یا

Simple Eyelet حلقه ساده یا

Simple Eyelet حلقه ساده یا

Purl Ridges شیارهای برجسته یا

Purl Ridges شیارهای برجسته یا

Pointelle

H Pointelle

آموزش بافت موتیف

آموزش بافت موتیف

گل رز صورتی

گل رز صورتی

بافت رو در بافتنی

بافت رو در بافتنی

رد کردن نخ از دانه ها

رد کردن نخ از دانه ها

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه