شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

تشخیص دانه رو و زیر در بافتنی

تشخیص دانه رو و زیر در بافتنی

اضافه کردن دانه در بافتنی- روش دوم

اضافه کردن دانه در بافتنی- روش دوم

پایه بلند در قلاب بافی

پایه بلند در قلاب بافی

زنجیره زدن در قلاب بافی

زنجیره زدن در قلاب بافی

کم کردن دانه در قلاب بافی -پایه بلند

کم کردن دانه در قلاب بافی -پایه بلند

اتصال انتها وابتدای قلاب بافی با شلال- بخیه

اتصال انتها وابتدای قلاب بافی با شلال- بخیه

اضافه کردن نخ یا رنگ جدید در قلاب بافی

اضافه کردن نخ یا رنگ جدید در قلاب بافی

پایه کوتاه در قلاب بافی

پایه کوتاه در قلاب بافی

کم کردن یا کور کردن دانه- روش اول

کم کردن یا کور کردن دانه- روش اول

اضافه کردن دانه در بافتنی- روش اول یا ژته

اضافه کردن دانه در بافتنی- روش اول یا ژته

روبافتن دانه ای که زیر است

روبافتن دانه ای که زیر است

کم کردن دانه در بافتنی- روش دوم

کم کردن دانه در بافتنی- روش دوم

drop stitch pattern الگوی کوک قطره ای یا

drop stitch pattern الگوی کوک قطره ای یا

شروع رج در بافتنی

شروع رج در بافتنی

گرد بافتن در بافتنی

گرد بافتن در بافتنی

موتیف مربع

موتیف مربع

نحوه اندازه گیری سایز

نحوه اندازه گیری سایز

یک آموزش برای تمام کلاه ها

یک آموزش برای تمام کلاه ها

چهار مدل پیچ و گیس بافت

چهار مدل پیچ و گیس بافت

Simple Eyelet

Simple Eyelet

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه