مادربزرگ می گفت هنگامی كه خواستگار آمد، تنها حق داشت از سوراخ جای كلید، مجلس را تماشا كند . از آنجا هم كه چیزی پیدا نبود، یا چشم و ابروی داماد را می دید یا سبیلش را یا گوشش را. هرقدر نگاهش را به این سو و آن سو چرخاند نتوانست چهره او را یكبار كامل ببیند.

مادربزرگ می گفت هنگامی كه خواستگار آمد، تنها حق داشت از سوراخ جای كلید، مجلس را تماشا كند .
از آنجا هم كه چیزی پیدا نبود، یا چشم و ابروی داماد را می دید یا سبیلش را یا گوشش را. هرقدر نگاهش را به این سو و آن سو چرخاند نتوانست چهره او را یكبار كامل ببیند.

همه كارها و حرف ها و قرار و مدارها به عهده بزرگ ترها بود تا سرانجام روز عروسی فرا می رسید: داماد را از یك طرف كوچه می آوردند ، عروس را از طرف دیگر.مقابل چهره هریك آیینه ای نگاه داشته بودند. آرام آرام كه به هم نزدیك می شدند برای نخستین بار یكدیگر را در آیینه می دیدند؛ پس از آنكه جهیزیه عروس در خانه اش چیده شد و خطبه عقد را هم خوانده بودند.

این گونه ازدواج برای جوانان جامعه كنونی ما به ویژه در شهرهای بزرگ و نزد قشر تحصیل كرده و دانشگاهی افسانه است و پدر و مادرها از یك سو تعلق خاطر و ریشه در باورهای نسل مادربزرگ دارند كه دریچه شناخت همسر آینده اش سوراخ جای كلید بود و برای نخستین بار او را در روز عروسی می دید؛ روز شروع زندگی شان! نسلی كه نه تنها با اجازه بزرگ ترها كه با تصمیم آنها ازدواج می كرد و از سوی دیگر مسئول برآوردن خواسته ها و نیازهای فرزندانشان بود . نسل جدید : نسلی با روح پیچیده، گسترده و حق طلب امروزین كه اصول و قواعد و آداب ازدواج و زندگی را خدمتگزار و روشنگر و تسهیل كننده راهش می خواهد نه بند و زنجیری كه به دنبال قربانی گرفتن از میان انسان هاست. برای پدر و مادرها كشیده شدن از این دو سو مرحله گذاری است كه هنوز به پایان نرسیده.

كشتی معیارهای ازدواج، انتخاب همسر و شكل و شیوه زندگی مشترك ، همچنان در تلاطم است؛ تلاطمی كه حاصل برخورد امواج باورها و سنت های پیشینیان با نیازها، پرسش ها و خواسته های انسان های امروز است و كار پدر و مادرها كه سكان دار این كشتی هستند و در انتظار آرام شدن دریا ، چندان ساده نیست. توجه به برخی نكات و اصلاح برخی روش ها كارآمد و مفید خواهد بود. اگر برخی پدر و مادرها گرد غفلت را از دیدگان زدوده و امور را با نگاهی واقع بین و متناسب با نیازها و شرایط روز ببینند آنگاه زودتر شاهد آرام شدن امواج خواهیم بود. با انتخاب عاقلانه همسر زندگی های مشترك آرام تر و لذتبخش تر می شود.

انتخاب موفقیت آمیز همسر مستلزم عوامل بسیاری از جمله داشتن شناخت است.
سیر منطقی این انتخاب شامل مراحل: انتخاب اولیه ، گذراندن دوره شناخت نامزد و تصمیم گیری نهایی در مورد اوست.كم بها دادن به مرحله میانی (دوره شناخت نامزد و همسر آینده )موجب بالا رفتن امكان اشتباه در تصمیم گیری نهایی است. برای نزدیك شدن به كیفیت و كمیت مطلوب دوره شناخت همچنان شاهد موانع فرهنگی ای هستیم كه هرقدر به شهرهای كوچك و نقاط دور افتاده كشور نزدیك شویم آن موانع را عظیم تر خواهیم یافت .

1- عقد برای راحتی خیال : هنوز هم خانواده هایی هستند كه پس از انجام مرحله خواستگاری و انتخاب اولیه دختر و پسر ، با حذف مرحله شناخت ، مهر عقد دائم بر انتخاب اولیه ایشان زده و دوره نامزدی را تبدیل به دوره عقد می كنند. استدلال این گونه خانواده ها چنین است: می خواهیم عقدشان كنیم خیالمان راحت شود؛ به بیان دیگر، تن سپردن به دوره آشنایی پیش از ازدواج فرزندان برای این پدر و مادرها اسباب ناراحتی خیال است.

از نتایج احتمالی این شتاب والدین برای رسیدن به آرامش آن است كه اگر انتخاب، اشتباه بود و ناهمخوانی و مشكلاتی در رابطه زوج وجود داشت با عقد زودهنگام ، ناچار شوند به زندگی نامطلوب تن داده و یا درصورت از كف دادن طاقت ، پس از سال ها رنج و تحمل و مدارا به دنبال طلاق رفته و تبعات و پیامدهای آن را پذیرا باشند؛ چنین است كه تعجیل برای رسیدن به آرامش خیال لزوماً ایشان را به هدف مطلوب نخواهد رساند. از این رو بهتر است خانواده ها بعد از آشنایی اولیه اقدام به رفت و آمد خانوداگی كرده و در چارچوب شرع و عرف جامعه اجازه دهند دختر و پسر زیر نظر والدین با خصوصیات یكدیگر بیشتر آشنا شوند تا هم این آشنایی باعث كاهش تضادهای بعدی گردد و هم خانواده ها با رعایت عرف مرسوم راه آشنایی بیشتر را فراهم كنند.

2- مقاومت در برابر حقیقت: گرچه خانواده ها پس از مراسم خواستگاری و انتخاب اولیه دختر و پسر، با معاشرت آنها برای شناخت بیشتر موافقت می كنند اما همیشه انصراف و پشیمانی ایشان از انتخاب را به سادگی نمی پذیرند، غافل از آنكه پس از دوره شناخت با 2گزاره منطقی روبه رو هستیم كه یكی تایید و دیگری رد انتخاب است و دلیل منطقی وجود ندارد كه لزوما در انتظار تایید انتخاب باشیم، در حالی كه برخی انگیزه های احساسی و فرهنگی والدین را به انتظار تایید انتخاب می نشاند و پشیمانی فرزندشان از انتخاب را گونه ای ناكامی و شكست می دانند؛

به ویژه اگر این پشیمانی (پشیمانی از انتخاب فرد خاص پس از دوره نامزدی) چندبار تكرار شود .چه بسا همین انگیزه ها و تمایلات احساسی و فرهنگی و شتاب برای عروس یا داماد كردن فرزند و نیز هراس از به هم خوردن نامزدی فضای تصمیم گیری عاقلانه را برای زوج جوان تنگ كند. چه خوب است اگر پدر و مادر پس از دوره شناخت به فرزند خود بگویند: اگر به انتخاب خود باور و اطمینان بیشتر یافته ای از انتخاب درست تو خوشحالیم و اگر از انتخاب خود پشیمان شده ای باز هم خوشحالیم كه به موقع متوجه مشكلات احتمالی شده و از یك زندگی مشترك ناموفق ، بركنار مانده ای.

3- پخش اخبار: یكی از اشتباهات و عادات ناپسند فرهنگی برخی والدین آن است كه پیش از قطعی شدن مسئله انتخاب همسر ، در حالی كه فرزندشان دوره شناخت نامزد را می گذراند دوست و فامیل را از انتخاب اولیه فرزندشان باخبر می سازند، همین امر سبب می شود كه اگر زن یا مرد جوان از انتخاب خود پشیمان شوند فضای مناسبی برای بیان آنچه در دل دارند، نیابند. گویی باید دلیل پشیمانی و نتایج شناخت نامزد را برای همه اطرافیان توضیح دهند. قدری خودداری در بیان مسائل خصوصی خانواده و پرهیز از شتاب برای خبركردن دیگران از پیامد منفی رنج و فشار روحی برای فرزندان خواهد كاست.

گاه پیچیدگی و بزرگی این اشتباه در حدی است كه برخی خانواده ها شروع آشنایی و نامزدی زوج جوان را با یك مهمانی مفصل اعلام می كنند. دوستی می گفت: پس از قدری معاشرت و شناخت نامزدم، از انتخاب خود پشیمان شده و خانواده را از پشیمانی و تغییر تصمیمم آگاه كردم، پس از آن از مادرم شنیدم: « نمی خوام چیه؟ من 200نفر را شام دادم! » سخن این مادر به خوبی نشانگر كاستی هایی است كه در آن حرف مردم، همچنان پیشتاز است و بر سعادت فرد ترجیح داده می شود.

4- شتاب برای تداركات ازدواج : اگر هنگامی كه زوج نامزد شده در حال شناخت یكدیگر هستند ، خانواده ها را در تدارك جشن و تهیه جهیزیه و گرفتن وام و... ببینند خود را در معرض یك عمل انجام شده می یابند و دوره نامزدی عملاً كاركرد واقعی و اصلی خودش (شناخت) را از دست داده و تبدیل به مقدمه ازدواج می شود. مفیدتر است اگر در دوره شناخت نامزد، رفتار والدین ، همواره به زوج نامزد شده نشان دهد كه بیش و پیش از هر چیز در انتظار نتیجه شناخت و تحقیق زوج از یكدیگر هستند .

5- آسان گیری نابه جا: بارها شاهد بوده ایم كه زن یا مرد جوان از برخی رفتار ناشایست نامزد و یا مشكلات ارتباطی اش با او نزد پدر و مادر شكایت می برد و از ایشان می شنود كه «خوب می شه.وقتی رفتید زیر یك سقف درست می شه.»روشن است كه نمی توان در رؤیا و تخیل و آرمان خواهی مطلق زیست و توقع انسان كامل از همسر داشت اما هشدارهایی چون گرایش فرد به مواد مخدر، وابستگی های بسیار به خانواده، خسّت، عدم كنترل خشم، داشتن همنشینان ناشایست و تفاوت های عمیق و وسیع فرهنگی و فردی و... مواردی نیست كه به سادگی قابل چشم پوشی باشد و تنها زیر یك سقف رفتن مشكلی را حل نمی كند. گاه دیده شده كه برخی خانواده ها توقع دارند اختلالات روحی و مشكلات اخلاقی و رفتاری فرزندشان نیز با ازدواج برطرف شود ! به بیان دیگر ازدواج را جایگزین مراجعه به روانپزشك و مشاور می دانند.

6- چشم پوشی از اهمیت مشاوره: به انتظار روزی هستیم كه افراد ، با همان جدیت و باوری كه برای درمان مشكلات جسمی ، به پزشكان متخصص مراجعه كرده و آماده پذیرش هر زحمت و هزینه ای برای رسیدن به سلامت و بهبودی هستند ، برای حل مسائل روحی و معنوی زندگی ، مانند انتخاب همسر نیز مراجعه به روان شناس و مشاور را لازم بدانند.

7- نداشتن توانایی تفكیك مسائل: معاشرت محدود زن و مرد جوان در دوره نامزدی ، گونه ای وابستگی و تعلق خاطر ایجاد می كند (هر قدر هم كه برای خود تكرار كنند در دوره شناخت به سر می برند )این وابستگی و تعلق خاطر ، زمانی دردسر ساز می شود كه زوج متوجه می شوند مشكلات جدی در رابطه شان دارند اما به دلیل بندهای احساسی قادر به تصمیم گیری عاقلانه نیستند . در این گونه شرایط برعهده والدین است كه فرزند را در تفكیك مسائل احساسی و عقلی یاری داده و به او یادآور شوند كه برای تن ندادن به زندگی فرسایشی و قربانی نشدن به دلیل ازدواج اشتباه، باید دوره نقاهت روحی و احساسی و رنج دل كندن را تاب آورد.

8- به تأخیر انداختن آزمایش های پزشكی : شایسته است انجام آزمایش های پزشكی ، پیش از آغاز مرحله شناخت مورد توجه قرار گیرد . گاه غفلت از این امر پیامدهای رنج آور و یا جبران ناپذیری را به دنبال می آورد و آن زمانی است كه زوج جوان پس از اطمینان یافتن از هماهنگی و توافق فكری و فرهنگی و ایجاد وابستگی و باور به یكدیگر ، نتیجه منفی آزمایش را مانع ازدواج خود می بینند.

نامزدی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

http://fa.wikipedia.org/wiki/نامزدی

در دین بهائی دوران نامزدی حداکثر ۹۵ روز می‌تواند باشد. و پس از آن ذکر وصلت مجاز نیست. یعنی از زمان اعلام تصمیم دو طرف به ازدواج تا انجام آن و مراسم عروسی حداکثر ...

حواست باشه نامزدي,ازدواج نيست - تبیان

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=148607

22 دسامبر 2010 ... حواست باشه، نامزدی ازدواج نیست. دوران نامزدی. مادربزرگ می‌گفت هنگامی‌كه خواستگار آمد، تنها حق داشت از سوراخ جای كلید، مجلس را تماشا كند‌. از آنجا هم كه ...

نامزدی، ازدواج نیست! - تبیان

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=157419

27 فوریه 2011 ... نامزدی، ازدواج نیست! نامزدی توافقی است به منظور ازدواج که این توافق تا چه حد اخلاقی و حقوقی است جای بحث فراوان دارد به نظر می رسد فارغ از تعهدات ...

جلوگیری از اختلافات دوران نامزدی - راهنمای ازدواج - آکاایران

http://aroosi.akairan.com/marriage/chashmebaz1/120727030404.html

مشاوره فقط برای جلوگیری از طلاق نیست. اگر مشکلی در ارتباطات با نامزدتان یا خانواده او دارید، با نامزدتان صحبت کنید و پیشنهاد بدهید که به یک مرکز مشاوره و یا یک ...

نامزدی، عقد و بعد از ازدواج | زناشویی - پرشین فال

http://www.persianfal.com/cat8-نامزدی،-عقد-و-بعد-از-ازدواج.html

مطالب مربوط به نامزدی, عقد و بعد از ازدواج.زندگی زناشویی ... ازدواج ماه چهره خلیلی (+ گفتگو) » مدل صندل 2014 ... هرزگـــــــــــــــي تــــــــن فروشي نيست. پرفروشترین ...

بررسی مباحث خواستگاری و نامزدی - سایت همسریابی بهترین همسر ...

http://dosaz.ir/viewpages.php?id=20

این عرف و اخلاق است كه دو نامزد را مكلف می داند نسبت به پیمان خود استوار بمانند و به دست كردن حلقه نامزدی ، تنها اعلام ساده تصمیم بر ازدواج نیست بلكه نشانه اراده جدی ...

از روابط نامزدی خود راضی هستید؟ - بیتوته

http://www.beytoote.com/wedlock/doran-zendegi/relations1-satisfied.html

مجموعه: نامزدی، عقد و بعد از ازدواج; اخبار،سرگرمی,آشپزی,مد,روانشناسی,اینترنت .... مراد از محبت، محبت افراطی نیست و محبت به جا و به اندازه درهر زمان و در هر کجا و در هر ...

خواستگاری,دانستنیهای ازدواج,هوس,نامزدی ,دستگاه تناسلی زنان,روابط ...

http://www.jazzaab.ir/news_cats_10.html

خواستگاری,دانستنیهای ازدواج,هوس,نامزدی ,دستگاه تناسلی زنان,روابط دختر و ..... با این پسران هیچ دختری حاضر نیست ازدواج کند! .... چطور هیجان نامزدی را حفظ کنید؟

مشاوره ازدواج دوران نامزدی | مشاوره ازدواج

http://xn----ymcbazqlkn3ozakg.com/مشاوره-ازدواج-دوران-نامزدی/

3 آگوست 2013 ... ... داشته باشید؟ شما میتوانید با مراجعه به مشاوره ازدواج دوران نامزدی کمک بزرگی به رابط. ... سلام به نظر شما دو ماه برای نامزدی مدت زمان کمی نیست؟

مدیریت روابط در دوران نامزدی و حد و حدود آن | مشاوره ازدواج

http://xn----ymcbazqlkn3ozakg.com/مدیریت-روابط-در-دوران-نامزدی-و-حد-و-حدود/

11 ا کتبر 2013 ... خواستگاری و دوران نامزدی یکی از هیجان انگیز ترین و همچنین مهمترین زمان های زندگی یک انسان در طول عمر خودش است و می ... ازدواج هندوانه دربسته نیست.

دانستنیهای قبل از ازدواج|دانستنیهای بعد از ازدواج|نامزدی و عقد ...

http://www.delgarm.com/marriage/engagement,-marriage-and-after-marriage

دانستنیهای قبل از ازدواج-دانستنیهای بعد از ازدواج-نامزدی و عقد-خواستگاری و ... راه حل جلب رضایت والدین برای ازدواج هیچ مخالفتی به معنی رد گزینه شما نیست و هیچ ...

حقوق زنان در دوران نامزدی - زنان - خانواده - سلامت نیوز

http://www.salamatnews.com/news/105234/حقوق-زنان-در-دوران-نامزدی

7 فوریه 2014 ... بنابراین هیچ یک از طرفین نمی‌توانند از طریق قضایی نامزد دیگر را مجبور به ازدواج کنند و صرف خودداری از ازدواج مجوز مطالبه خسارت نیست. با وجود ...

نامزدی،خواستگاری،عقدبستگی - زیتون(روان شناسی ازدواج)

http://zatun2002.persianblog.ir/tag/نامزدی،خواستگاری،عقدبستگی

خوراکی های حاوی ویتامین ب (اعصاب)وث دربدن ذخیره نیست ازآلبوم خوراکی های ویتامین ب ..... دوره نامزدی برخلاف تصور، دوره تفریح و خوشگذرانی نیست بلکه دوره دشوار ...

ارتباط دختران و پسران,دوران نامزدی,آداب خواستگاری,ارتباط قبل از ...

http://www.persianpersia.com/lifestyle/lifestylesub.php?catid=84

همه چیز برای رسمی شدن رابطه شما و اعلام نامزدی تان به فامیل آماده است. شما سنگ هایتان را با هم واکنده اید و قرار و ... چرا هیچ دختری حاضر نیست با این پسران ازدواج کند!

لینکدونی سایت:دانستنی های نامزدی , عقد و بعد از ازدواج - جــد یـــد

http://www.smsplz.com/myLDlinker.php?url=446

نامزدی , عقد و بعد از ازدواج ... پس از گذشت هشت هفته، این کار او نه تنها دوست داشتنی نیست که موجب عصبانیت شما هم می‌شود. ... بعد از نامزدی مرتکب این اشتباهات نشوید  ...

نامزد(ها) | robert

http://iran2usa.com/k-1-visa

قصد ازدواج ظرف مدت ۹۰ روز لازم است، اما پس از آن که نامزد (ه) وارد کشور شد، عدم ازدواج در ... شخصی شده است، نیازی به انجام ملاقات شخصی نیست و از آن چشم پوشی می شود.