5 دروغ‌ عمده‌ مردان‌ به‌ زنان‌

بعضی‌ از مردها معتقدند كه‌ نباید به‌ همسرشان‌حقیقت‌ را ابراز كنند و تصور می‌كنند بادروغ‌گویی‌ می‌توانند همسر خود را قانع‌ كرده‌ وبه‌ قول‌ معروف‌ گول‌ بزنند. اما در اكثر موارد این‌مسئله‌ به‌ نتیجه‌ نامطلوب‌ نمی‌رسد و سبب‌اختلافات‌ شدید خانوادگی‌ می‌شود. زیرا مردان‌مانند زنان‌ آن‌قدر با ظرافت‌ دروغ‌ نمی‌گویند كه‌دروغ‌شان‌ برای‌ همیشه‌ پنهان‌ بماند. زنان‌ نیز به‌خاطر دروغ‌ گفته‌ شده‌ از سوی‌ همسرشان‌ دلخورمی‌شوند. در این‌ مقاله‌ به‌ دلایل‌ عمده‌ دروغ‌مردان‌ به‌ همسرانشان‌ خواهیم‌ پرداخت‌. ازطرفی‌زنان‌ به‌ دلیل‌ احساسات‌ لطیف‌شان‌ زودرنج‌تر ازمردان‌ هستند آنان‌ با تلنگری‌ كوچك‌ روحیه‌شان‌به‌ هم‌ ریخته‌ می‌شود و حالت‌ افسردگی‌ واضطراب‌ در چهره‌شان‌ به‌ خوبی‌ مشاهده‌ خواهدشد.

 

لذا مردان‌ برای‌ گفتن‌ بیاناتشان‌ باید دقت‌بیشتری‌ داشته‌ باشند. به‌ دروغ‌های‌ مردان‌ كه‌ به‌همسرانشان‌ می‌گویند توجه‌ كنید:

-1 بسیاری‌ از مردان‌ از این‌ كه‌ احساس‌می‌كنند زنان‌ تحمل‌ شیندن‌ دروغ‌ را ندارند، به‌سادگی‌ دروغ‌ می‌گویند. شاید دروغ‌گویی‌ آنهافقط به‌ خاطر ناراحت‌ نكردن‌ همسرشان‌ باشد. امااین‌ را بدانند كه‌ هر چقدر هم‌ كه‌ همسران‌شان‌ ازبیان‌ حقیقت‌ نگران‌ و مشوش‌ می‌شود اما بهتر ازگفتن‌ دروغ‌ می‌باشد. زیرا روزی‌ حقیقت‌ در نزدزن‌ فاش‌ شده‌ و آن‌ زمان‌ است‌ كه‌ دنیا در برابرچشمان‌ زن‌ و شوهر سیاه‌ خواهد شد و كار به‌جاهای‌ باریك‌ خواهد كشید. پس‌ اجازه‌ ندهیدچنین‌ شود.
و اما یك‌ توصیه‌ به‌ زنان‌; در صورتی‌ كه‌ احساس‌كردید همسرتان‌ به‌ دلیل‌ مصلحت‌ زندگی‌اش‌ به‌شما دروغ‌ گفته‌ و این‌ دروغ‌ تاثیر چندانی‌ دروضعیت‌ زندگی‌ زناشویی‌ و عشق‌ و محبت‌ میان‌تان‌ندارد. پس‌ بهتر است‌ به‌ روی‌ خود نیاورید و ازكنار آن‌ بگذرید. مطمئن‌ باشید همسرتان‌ خواهدفهمید و شرمنده‌ شما خواهد شد.

-2 تعریف‌ و تمجید را به‌ پای‌ دروغ‌ نزنید.بعضی‌ از مردان‌ تصور می‌كنند اگر از همسرشان‌تعریف‌ كنند دچار دروغ‌گویی‌ شده‌اند. اگر این‌مسئله‌ را دروغ‌گویی‌ فرض‌ می‌كنید، بهتر است‌ به‌این‌ دروغ‌گویی‌ ادامه‌ دهید. زیرا همسر شما ازتشویق‌ و تحسین‌ شما خشنود شده‌ و به‌ زندگی‌امیدوارتر خواهد شد و با نیرو و انرژی‌ بیشتری‌ به‌زندگی‌ ادامه‌ می‌دهد. برای‌ مثال‌ در برابرخانواده‌ خودتان‌ شروع‌ به‌ تعریف‌ از همسرتان‌كنید. كفش‌هایش‌ را جلوی‌ پای‌ او جفت‌ كنید.برایش‌ میوه‌ پوست‌ بكنید. حتی‌ اگر فكر می‌كنیدهمه‌ این‌ كارها را از روی‌ تملق‌ و دروغ‌ انجام‌می‌دهید با انجام‌ چنین‌ كاری‌ نزد خانواده‌تان‌،نتیجه‌اش‌ را ببینید، همسرتان‌ پروانه‌واربه‌ دور شماخواهد چرخید، احترام‌ دو صد چندان‌ به‌ شماخواهد گذاشت‌ پس‌ ارزشش‌ را دارد كه‌ دست‌ به‌چنین‌ تملق‌ و دروغی‌ بزنید.

-3 بعضی‌ از مردان‌ سیاست‌ خوبی‌ را اززندگی‌شان‌ دارند. آنان‌ بدون‌ این‌كه‌ خود راخسته‌ كارخانه‌ كنند به‌ نحویی‌ با همسرشان‌ برخورددارند و خود را درگیر كمك‌ به‌ وی‌ می‌كنندكه‌ اوواقعا احساس‌ می‌كند همسرش‌ در كارهای‌ خانه‌ اورا همراهی‌ كرده‌ است‌. البته‌ بد نیست‌ كه‌ همسرتان‌را كمك‌ كنید و دست‌ یاری‌ به‌ او بدهید. زندگی‌یعنی‌ همكاری‌ و همیاری‌، وقتی‌ مهمانی‌ به‌ خانه‌شما می‌آید روی‌ صندلی‌ ننشینید و به‌ همسرتان‌دستور ندهید. بلكه‌ ظاهرا هم‌ كه‌ شده‌ او را كمك‌كنید. حتی‌ از لحاظ لفظی‌ مثلا بگویید كمك‌می‌خواهی‌. من‌ در انجام‌ هر كاری‌ آماده‌ هستم‌.ولو این‌ كه‌ روی‌ صندلی‌ بنشینید و با دوستانتان‌مشغول‌ به‌ حرف‌ زدن‌ شوید. هر چندوقت‌ یك‌باراو را صدا بزنید و از او سوال‌ كنید! بیایم‌ كمكت‌كنم‌؟ این‌ نوع‌ دروغ‌گویی‌ نیز می‌تواند تاثیر خوبی‌بر همسرتان‌ بگذارد و در برابر مهمان‌ها سربلندباشد.

-4 بعضی‌ از مردان‌ در برابر غر زدن‌ زنان‌شان‌مجبور به‌ گفتن‌ دروغ‌هایی‌ می‌شوند كه‌ در انجام‌ وبرآورده‌ ساختن‌ آن‌ ناتوان‌ هستند. این‌ چنین‌زنان‌ باید گفت‌ كه‌ هیچ‌ گاه‌ همسر خود را تحت‌فشار نگذارید و از او درخواست‌های‌ ناشدنی‌نخواهید. مردی‌ كه‌ زیر بار فشار سخن‌های‌همسرش‌ باشد، دست‌ به‌ دروغ‌ گویی‌ می‌زند و به‌همسرش‌ وعده‌هایی‌ می‌دهد كه‌ خودش‌ هم‌می‌داند از عهده‌ آن‌ برنمی‌ آید اما به‌ خاطر ساكت‌كردن‌ همسرش‌ و جلوگیری‌ از كشمكش‌ و جنگ‌اعصاب‌ مجبور به‌ دروغ‌ گویی‌ می‌شود. در این‌ جازن‌ مقصر است‌. او سبب‌ این‌ دروغ‌ شده‌ است‌. هرزنی‌ باید شرایط همسرش‌ را بداند و بیش‌ از آن‌ ازهمسرش‌ توقع‌ نداشته‌ باشد.
غرور و شخصیت‌ مرد نباید زیر پا لگدمال‌ شود.یك‌ زن‌ باید همسرش‌ را آن‌قدر دوست‌ داشته‌باشد كه‌ اگر زندگی‌ كمی‌ و كاستی‌ به‌ وجود آمدهمراه‌ و در كنار همسرش‌ با مشكلات‌ دست‌ و پنجه‌نرم‌ كند. نه‌ این‌ كه‌ سبب‌ لاف‌زنی‌ و اغراق‌گویی‌ ودروغ‌گویی‌ همسرش‌ شود.

-5 مردان‌ برای‌ این‌ كه‌ در برابر همسر خود به‌قول‌ معروف‌ كم‌ نیاورند، سعی‌ می‌كنند دروغ‌بگویند. بعضی‌ از زنان‌ عادت‌ دارند مزایای‌ مردان‌دیگر را به‌ رخ‌ همسر خود بكشند. برای‌ مثال‌می‌گویند شوهر دوستم‌ مرد بسیار شجاعی‌ است‌ ویا این‌ كه‌ بسیار دست‌ و دلباز است‌ و همه‌ مال‌ واموالش‌ را در اختیار همسرش‌ گذاشته‌ است‌.مردان‌ به‌ این‌ مسئله‌ حساسیت‌ نشان‌ می‌دهندوآنان‌ دوست‌ ندارند همسرشان‌ مرد دیگری‌ را برتراز او ببیند شاید یك‌ حس‌ حسادت‌ ناخودآگاه‌باشد كه‌ زنان‌ باید به‌ این‌ حس‌ توجه‌ كنند. گاهی‌مردان‌ در برابر تمجید همسرشان‌ از مرد دیگردست‌ به‌ گفتن‌ دروغ‌هایی‌ می‌زنند. مثلا می‌گویندامروز در خیابان‌ با پسری‌ جوان‌ هیكل‌مندی‌ دعواكردم‌ و او را به‌ شدت‌ زدم‌. او چنین‌ دروغی‌ را به‌همسرش‌ می‌گوید تا اظهار دارد كه‌ او هم‌ شجاع‌است‌. زنان‌ نباید محیطی‌ فراهم‌ كنند كه‌همسرشان‌را وادار به‌ دروغ‌هایی‌ شاخدار كنند.هر فردی‌ یك‌ حالت‌ و روحیه‌ و شخصیت‌ خاص‌ به‌خودش‌ را دارد. شما نباید شوهر خود را با مرددیگری‌ مقایسه‌ كنید. بلكه‌ او را همان‌طور كه‌ هست‌دوست‌ داشته‌ باشید. همان‌ طور كه‌ مشاهده‌می‌كنید بعضی‌ از دروغ‌ها بار منفی‌ و گاهی‌ هم‌ بارمثبت‌ دارد. البته‌ یك‌ زن‌ و شوهر باید حقیقت‌ گراباشند و در هر شرایطی‌ راست‌گویی‌ را سرلوحه‌زندگی‌ خود بدانند و حتی‌ اگر در گذشته‌ رخ‌دادناگواری‌ داشته‌اند، همچون‌ دوست‌ واقعیت‌ رابگویند. در زندگی‌ زناشویی‌ بیان‌ حقیقت‌ ولو این‌كه‌ منجر به‌ دلخوری‌ شود باارزش‌ و مهم‌ نیست‌.البته‌ همان‌طور كه‌ در مقاله‌ فوق‌ درج‌ شده‌ گاهی‌دروغ‌ و تملق‌ در زندگی‌ سبب‌ ایجاد اعتماد به‌نفس‌ در فرد مقابل‌ می‌شود و او را به‌ زندگی‌امیدوارتر و سرزنده‌تر می‌كند. پس‌ زن‌ و شوهرباید در زندگی‌ محتاطانه‌ عمل‌ كنند و در جهت‌ایجاد یك‌ زندگی‌ مستحكم‌تر و پرمحتواتر سعی‌ وتلاش‌ خود را به‌ كار گیرند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تعداد بازدید ۵۹۶۸ بار

5 دروغ عمده مردان به زنان در چیست؟ - تکناز

http://www.taknaz.ir/news_detail_22444.html

پنج دروغ عمده مردان به زنان بعضی از مردان معتقدند که نباید به همسرشان حقیقت را ابراز کنند و تصور می کنند با دروغ گویی می 5 دروغ عمده مردان به.

۵ دروغ عمده مردان به زنان چیست؟ - بیتوته

http://www.beytoote.com/wedlock/tafahom/major-lie-men-to-women.html

حال به دروغهای عمده مردان می پردازیم : ۱- بسیاری از مردان از این که احساس می کنند زنان تحمل شنیدن دروغ را ندارند به سادگی ..... 5 نکته که جشن عروسی‌تان را تلخ می‌کند.

دیدنی ترین ها

http://seeme.blogsky.com/

زن رو به مرد کرد و گفت پسری که لباس ورزشی قرمز دارد و از سرسره بالا میرود پسر من است .مرد در جواب گفت ... تامی که دلش نمیآمد از تاب پایین بیاید با خواهش گفت بابا جان فقط 5 دقیقه . باشه ؟ مرد .... دروغ هـای عمـده زنـان بـه مـردان · آرشیو مطالب وبلاگ ...

دروغ های عمده زنان به مردان! - نوز ، سبک جدید زندگی

http://nooz.ir/news/31257386-دروغ_های_عمده_زنان_به_مردان!.html

دروغ های عمده زنان به مردان! ... او احتمالاً تماشای فوتبال را به عنوان یكی از كارهای مورد علاقه اش به شما معرفی می كند تا نشان دهد كه چقدر با شما هم ... 5 - « من عاشق ورزش هستم ».

سبک زندگی : مردان ، زنان ، کودکان ، زندگی امروز - نیک صالحی

http://www.niksalehi.com/hamechiz/archives/2011_10.php

ویژگیهایی که اگر زن به آن ها توجه داشته باشد مرد نرم می شود · ویژگیهایی که ... ده دروغ عمده زنان به مردان و دلایل جالب ان · ده دروغ عمده زنان .... 5 دروغ عمده مردان به زنان چیست ...

سبک زندگی : مردان ، زنان ، کودکان ، زندگی امروز - نیک صالحی

http://www.niksalehi.com/hamechiz/archives/2011_02.php

ده دروغ عمده زنان به مردان · ده دروغ عمده زنان به مردان ... حرف های ناگفتنی زنان به مردان · حرف های ناگفتنی زنان به مردان ... کتابخوان کردن کودک با 5 حرکت ...

روش‌های درمان دروغگویی - روان شناسی.دلهره.خشم.افسردگی .وسواس ...

http://robabnaz.persianblog.ir/tag/روش‌های_درمان_دروغگویی

12 مارس 2012 ... فرایند دروغ گویی از سن 4 تا 5 سالگی آغاز می شود، یعنی همان زمانی که کودک، ..... اگرچه شاید مدت زمان طولانی پنهان بماند..5 دروغ* عمده* مردان* به* زنان*

تنهایی و عشق

http://lovely1992.mihanblog.com/

5 دروغ عمده مردان به زنان چیست؟ سلامت نیوز : بعضی از مردان معتقدند که نباید به همسرشان حقیقت را ابراز کنند و تصور می کنند با دروغ گویی می توانند همسر خود را قانع ...

مرد,مردان,سوالت جنسی مردان,روانشناسی مردها,مرد عکس , پسر, پسر ... - جذاب

http://www.jazzaab.ir/news_cats_30.html

نوجوان نابغه مسلط به 23 زبان دنیا +عکس · ویتامین‌های ... دلایل مردان برای عشقی که به زنها ابراز می کنند چیست؟ آقایون، اعتماد و ... 5 دروغ‌ عمده‌ مردان‌ به‌ زنان‌ · 10 نکته ...

میگنا - زنان آسان‌تر از مردان دروغ مي‌گويند

http://www.migna.ir/vdcao6nu.49nei15kk4.html

17 مارس 2014 ... 5 خوراکی علیه سرماخوردگی/ میوه‌های سم زدا را بشناسید ... مردان وقتي قصد دروغ گفتن به زنان را دارند، بهتر است از تلفن يا نامه استفاده كنند يا چراغ‌ها را خاموش كنند و يك پتو روي سرشان بيندازند! ... 10 تفاوت عمده بين مغز زنان و مردان!

میگنا - چرا مردان دروغ می گویند ، زنان گریه می کنند؟

http://www.migna.ir/vdci3par.t1ayv2bcct.html

18 ا کتبر 2014 ... از سوی دیگر چرا زنان برای رسیدن به اهداف و خواسته هایشان گریه می کنند؟چرا آنان در ... در کتاب «چرا مردان دروغ می گویند و زنان گریه می کنند؟ »شناخت ... 5 عادت مردانه که هرگز نمی‌توانید تغییر دهید! ... 10 تفاوت عمده بين مغز زنان و مردان!

چرا مردان سکوت می کنند؟ - Vista News Hub

http://vista.ir/article/89352/چرا-مردان-سکوت-می-کنند؟

دلیل عمده سکوت کردن مردها: ۱) مرد احتیاج دارد که به مسأله خود بیندیشد و راه حلی منطقی برای آن بیابد. ... ۲۰نکته ارتباط موفق با شوهر · دروغ های عمده زنان به مردان ! .... در‌ایران /تصاویر+18 - خانم باردار 26 ساله ای در شامگاه 5 شنبه با مراجعه به بخش اورژانس ...

دروغ، اونم به خانوما - تبیان

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=143922

21 نوامبر 2010 ... درتحقیقی، وقتی از زن و شوهرها پرسیده شد آیا تا به حال به همسر خود دروغ گفته اند یا ... در این‌ مقاله‌ به‌ دلایل‌ عمده‌ دروغ‌ مردان‌ به‌ همسرانشان‌ خواهیم‌ پرداخت‌.

زنان ، بیماریهای زنان،بهداشت زنان،دانستنیهای زنان - پرشین وی

http://www.persianv.com/zanan/index.php?page=19

5 ماده غذایی که زنان باید بیشتر بخورند .... ده برتری جالب زنان نسبت به مردان · ده برتری جالب زنان نسبت به مردان ... پنج دروغ‌ عمده‌ مردان‌ به‌ زنان‌ · پنج دروغ‌ عمده‌ مردان‌ به‌  ...

آقایان! دروغ های زنانه را بشناسید - آکا - خصوصیات زنان و مردان

http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/zanomard1/201372242821.html

در واقع اکثریت زنان خیلی اوقات دروغ می‌گویند و خیلی هم راحت. ... در این مطلب به چند دلیل عمده دروغگویی در خانم‌ها اشاره می‌کنیم و در مورد هر کدام از آنها و .... دور می‌کند و در نهایت باعث مرگ ارتباط شما می‌شود.5- راستگویی لزوما به معنای نامهربانی نیست: شما  ...

اجبار تجاوز جنسی توسط خانم معلم (عکس) - پارس ناز

http://www.parsnaz.ir/news_detail_21289.html

یک معلم جوان به نام راشل جندرون که 27 سال سن دارد دانش آموز پسر خود را 5 بار مورد ... پنج دروغ عمده مردان به زنان در چیست؟ ... این لباس زنانه را می توان خورد + عکس.