شیوه های صحیح نشستن، ایستادن، راه رفتن و خوابیدن +تصاویر

شیوه های صحیح نشستن، ایستادن، راه رفتن و خوابیدن +تصاویر - تصویر 1

هنگامی که در مورد سلامتی صــحبت بـه میـان مـی آیـد بی تـردید وضــعیت صحیـح قرارگـیـری بـدن شـمـا هـنـگام فعالیت های گوناگون در رأس فهرست عوامل مهم سلامتی قـرار خـواهد گـرفـت، زیـرا بـه انـدازه تغذیه مناسب، ورزش، پـرهـیـز از مواد الکلی و سیگار در حفظ سلامتـی بـدن موثر می باشد. وضـعـیت صحیح قرارگیری اندام ها کمک مـی کند تا کـارهـایـتـان را بـا انـرژی بیـشتـر و اسـتـرس و خـستگی کمتر به انجام رسانید.

هنگامی که وضعـیت بدن شما در حالت مناسب می باشد

هنگام نشستن، ایستادن و خوابیدن کمترین فشار و استرس روی عضلات بدن شما اعمال می گردد. وضعیت ستون فقرات شما در حالت استراحت و خنثی می باشد، اعضاء حیاتی بدن(مانند قلب) در مکان صحیح قرار دارند، استخوان ها و مـفاصـل در وضـعـیت صـحیـح خـود قـرار دارنـد و کـارایـی عضـلات حداکثر می باشد تحلیل و سـایش نـابـهنـجار مـفاصل کاهش یـافته و از التهاب مفاصل جلوگیری بعمل می آید از مشکلات کمر درد و دردهای عضلانی جلوگیری می کند،از خستگی جلوگیری می کند ،در بهبود ظاهر شما موثر است. از این رو آگاهی از شیوه های صحیح نشستن، ایستادن، راه رفتن و خوابیدن حائز اهمیت است.

وضعیت نادرست بدن بر اثر موارد زیر ایجاد می گردند

سوانح و مصدومیت ها، اضافه وزن و چاقی، تکیه گاه نامناسب تشک در هنگام خواب، مشکلات بینایی،کفش نامناسب و پاشنه بلند،عـادات نشـستن، ایـستـادن و خـوابـیـدن،فقر حرکتی و عدم حرکت مانند کودکان آپارتمانی که بنا به شرایط فیزیکی زندگی امکان تحرک کمتری دارند، عادات نامناسب حرکتی مانند تحمل وزن بدن روی یک پا،حمل کیف های سنگین کودکان دبستانی به صورت یک طرفه و ممتد.

شرایط لازم برای داشتن وضعیت صحیح

عضلات قوی و انعطاف پذیر،حرکات طبیعی مفاصل،توازن قدرت عضلانی در دو سوی ستون فقرات، آگاهی از وضعیت بدن در حالات مختلف.

مـهمتـرین قسـمت بـدن که نقش بسزایی در داشتن وضعیت صحیح بدن ایفا می کـنـد، ستون فقرات می باشد. ستون فقرات شما دارای قوس های طبیعی است که باید آن ها را در وضعیت طبیعی خودشان همواره حفظ کرد. تعداد مهره ها ۳۳ عدد است ولی در یک فرد بالغ به دلیل جوش خوردن مهره های خاجی و دنبالچه ، ستون فقرات از ۲۶ قطعه تشکیل می شود. ۷ مهره گردنی، ۱۲ مهره پشتی، ۵ مهره کمری.

شیوه های صحیح نشستن، ایستادن، راه رفتن و خوابیدن +تصاویر

میـان مـهره های کمر دیسک کمـر واقع است ،که در واقع نقش ضربه گیر را ایفا می کند هنـگــامی که شما فشار بیش از حد و نامناسب به ستون فقرات اعمال می کنـیـد بـه دیسک کمر فشار می آید و آن را از مکان خود جابجا کــرده، و به اعصاب اطراف خود فشار آورده و ایجاد درد می کنند.

نحوه صحیح ایستادن

سر را بالا نگاه دارید، قـائــم و راست، سـر را بـه جلو و چانه را به داخل بدهید، چانه را به عقب و یا پهلو کج نکنید، قفسه سینه را جلو نگاه داشته و استخوان کتـف را عقب نگاه دارید، زانـوها را صـاف نـگاه داشته و فرق سرتان را به سـمت سـقف بکشید، شکم را بداخل دهید، باسن را بـه عقب و یا جلو کج نکنید. سعی کنید به مدت طولانی در یک وضعیت نایستــیـد امـا هــرگاه مجبور به این کار شدید، سعی کنـید یـک پـای خـود را با قـرار دادن روی یـک جعـبه و یا چهار پایه بالا نگاه دارید و پس از مدتی پـای بـالا آمـده را بـا پـای دیگـر عوض کنید.

شیوه های صحیح نشستن، ایستادن، راه رفتن و خوابیدن +تصاویر

هنگام ایـستادن وزن خـود را روی هـر دو پا توزیع کرده و بیشترین وزن خود را به روی زیر انگشت شست پا اعمال کنید و نه پاشنه پا بـهتـر اسـت پـاها را نـیز به اندازه عرض شانه از هم باز کنید. کفش پاشنه کوتاه و راحت به پا کنید.

شیوه های صحیح نشستن، ایستادن، راه رفتن و خوابیدن +تصاویر

نحوه صحیح راه رفتن

سر را بالا نگاه داشته و با چشم هایتان مستقیم به جلو نگاه کنید. شانه های خود را در یک راستا با مابقی بدنتان حفظ کنید.

شیوه های صحیح نشستن، ایستادن، راه رفتن و خوابیدن +تصاویر

حرکت طبیعی بازوها هنگام راه رفتن را مختل نکنید(حرکت دست و پای مخالف).پاها را در یک راستا و موازی هم قرار داده و به اطراف منحرف نکنید.

شیوه های صحیح نشستن، ایستادن، راه رفتن و خوابیدن +تصاویر

صاف و قائم بنشینید، کمر راست و شانه ها به عقب بـاسـن شـما بـاید با پشت صندلی در تماس باشد، سـه قـوس طبـیـعی بـدن بـایـد حـین نـشسـتن حـفـظ گـردنـد، وزن بدن را به طـور مسـاوی روی دو سوی باسن خود تـوزیع کنـیـد.

شیوه های صحیح نشستن، ایستادن، راه رفتن و خوابیدن +تصاویر

زانوها باید هم سطح باسن و یا بـالاتـر از آن قرار گیرد برای این کار می تـوانید از یک چهار پایه استفاده کنید، پاها نباید روی یکدیگر قرار گیرند ، سعی کنید در یک وضعیت بیش از ۳۰ دقیقه ننشینید.برخیزید و پس از انجام دادن چند حرکت کششی مـجـددا" بنشینید.

شیوه های صحیح نشستن، ایستادن، راه رفتن و خوابیدن +تصاویر

هـنـگام برخاستن از حالت نشسته به سمت جلو صندلی حرکت کرده و با صاف کـردن پاها برخیزید، از خـم شدن به جلو از ناحیه کمر بپرهیزید، سپس حرکت کششی انـجام دهید مثلا ۱۰ مرتبه کمر خود را خم و راست کنید، از خم کردن گردن به اطراف تا حد امکان خودداری کنید و جای این کار تمام بـدن خود را به سمت دلخواه بچرخانید.

شیوه های صحیح نشستن، ایستادن، راه رفتن و خوابیدن +تصاویر

هنگام نشستن پشت میز کامپیوتر به نکات زیر نیز توجه کنید

ران موازی با سطح کف اتاق باشد ،آرنج باید اندکی از ۹۰ درجه گشوده تر باشد. مچ دست ها باید مستقیم باشد و به سمت بالا و پایین زانـوها ۲ الی ۳ سانتیمتر بـاید از لـبـه صنـدلی جـلـوتر باشد. مونیتور باید ۴۵ الی ۵۵ سانتی متر از پیشانی فاصـله داشته باشد. راس مونیتور نیز با سـطح چشم هـا در یـک راسـتـا باشد. صفحه کلید بهتر است ۲ سانتی متر بالاتـر از ساعد قرار گرفته و کمی نیز خم گردد.

شیوه های صحیح نشستن، ایستادن، راه رفتن و خوابیدن +تصاویر

شیوه صحیح تایپ کردن

شیوه های صحیح نشستن، ایستادن، راه رفتن و خوابیدن +تصاویر

نحوه صحیح خم شدن، بلند کردن و حمل اشیاء

همواره از ناحیه زانوها در حالی که کمر خـود را صــاف نگاه داشته اید خم شوید، هیچ گـاه از نـاحـیـه کـمر خـــم نشوید، اجسام سنگـین تر از ۱۰ کیلو را بلند نکنید، هـیـچ گاه جسم سنگینی را بالاتر از سطح کمر نیاورید.

شیوه های صحیح نشستن، ایستادن، راه رفتن و خوابیدن +تصاویر

پـاهـا را انـدکی از یکدیگر فاصله داده تا روبروی جـسـم قـرار گـیــرید، عضلات شکم را سفت و منقبض کـنـیـد و بـا استفاده از عضلات پا جسم را از زمین بلند کنید، سپـس زانوها را به آرامی صاف کنید هنگام حمل بسته آن را تا حد ممکن نزدیک بـدن نگاه داشته و بازوها را خم نگاه دارید، عـضلات شـکم را سفت و به آهستگی گام بردارید.

شیوه های صحیح نشستن، ایستادن، راه رفتن و خوابیدن +تصاویر

هنـگام روی زمیـن قرار دادن اجسام نیز همان مراحل بلند کردن را به طـور مـعـکـوس انجام دهید.

شیوه های صحیح نشستن، ایستادن، راه رفتن و خوابیدن +تصاویر

هنگام حمل کیف و چمدان آن ها را بطور متناوب با دسـت دیگر حمل کنید تا توازن بین دو سمت بدنتان حفظ گردد، همیشه بین هل دادن اجسام سنگین و یا کشیدن آ ن ها، گـزیـنـه هـل دادن را انتخاب کنید.

نحوه صحیح خوابیدن

سعی کنید در وضعیتی بخوابید که قوس های طبیعی ستون فقراتتان حفظ گردند. از تشکی که فرو رفتگی داشته و به اصطــلاح شکم داده استفاده نکنید، اگر لازم بود زیر تشک یک تخته قرار دهید، بالش همانطور که تکیه گاهی برای سر شما می باشد بـرای گردن نیز باید تکیه گاه فراهم آورد.

شیوه های صحیح نشستن، ایستادن، راه رفتن و خوابیدن +تصاویر

و در صورتی کـه بـه پـهـلـو می خوابـید، اندکی زانوهایتان را خم کنید و یک بالش بین زانوهایتان قرار دهید هنـگام خـوابـیدن به پشت، یک بالش زیر زانوها قرار دهید.هـنگام خواب بـه پهلو هیچگاه زانوهایتان را تا قفسه سینه جمع نکنید. هیچ گـاه به روی شکم نخوابید چون به کمر و گردنتان فشار وارد می آید. هرگاه خواستید این کار را بکنید حتما" یک بالش زیر ناحیه میان تنه خود قرار دهید. هنگام برخاستن از روی رختخواب با کمک دست ها بلند شده و نـاگـهـان از نـاحـیه کمر خم نشوید.

نحوه صحیح شیر دادن به نوزاد

شیوه های صحیح نشستن، ایستادن، راه رفتن و خوابیدن +تصاویر

نحوه صحیح عوض کردن پوشاک

شیوه های صحیح نشستن، ایستادن، راه رفتن و خوابیدن +تصاویر

گردآوری: گروه سلامت مجله اینترنتی زیگیل

منبع: علم ورزش

تگ ها : شیوه ی صحیح نشستن ، نحوه صحیح نشستن ، شیوه درست ایستادن ، شیوه ی درست خوابیدن ، نحوه درست راه رفتن ، نحوه صحیح راه رفتن ، شیوه صحیح تایپ کردن ، نحوه صحیح بلند کردن اجسام ، نحوه صحیح خوابیدن ، نحوه صحیح شیر دادن به نوزاد ، پیشگیری از بیماریها ،

شیوه های صحیح نشستن، ایستادن، راه رفتن و خوابیدن + تصاویر

http://www.beytoote.com/health/prevention/correct2-walk1-sleep.html

نحوه صحیح نشستن شیوه درست ایستادن شیوه ی درست خوابیدن شیوه ی صحیح نشستن نحوه درست راه رفتن,نحوه صحیح راه رفتن,شیوه صحیح تایپ کردن,نحوه صحیح ...

نحوه صحيح ايستادن نشستن و خوابيدن - دانشگاه علوم پزشکی زابل - وب دا

http://www.zbmu.ac.ir/find.php?item=34.1068.970.fa

1- هنگام نشستن، ايستادن و خوابيدن کمترين فشار و استرس روی عضلات پشتيبان و ... 6- عـادات نشـستن، ايـستـادن و خـوابـيـدن بی دقت. ... نحوه صحيح راه رفتن.

چطور درست بايستيم و راه برويم؟ - تبیان

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=188432

24 نوامبر 2011 ... وضـعـیت و فرم صحیح قرارگیری اندام‌ها هنگام فعالیت‌های روزانه و هنگام ... برای رفع کمردرد باید نحوه درست راه رفتن، نشستن، ایستادن و حتی خوابیدن ...

دانلود : کتابچه آموزشی

http://omorebanovan.umsha.ac.ir/uploads/45_124_Ketabche Amozeshi.doc

به طور کلی تصاویر ذیل بهترین شیوه های تقویت عضلات کمر را معرفی می نماید. .... راه های صحیحی برای نشستن، راه رفتن و ایستادن و حتی خوابیدن وجود دارد که برای ...

معاونت دانشجويي و فرهنگي/شیوه های صحیح نشستن ، ایستادن ، راه ...

http://www.qums.ac.ir/portal/home/?news/178472/179396/195663/شیوه های صحیح نشستن ، ایستادن ، راه رفتن و خوابیدن

شیوه های صحیح نشستن ، ایستادن ، راه رفتن و خوابیدن هنگامی که در مورد سلامتی صــحبت بـه میـان مـی آیـد بی تـردید وضــعیت صحیـح قرارگـیـری بـدن شـمـا هـنـگام ...

دكتر دقاق زاده-متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي - درد سياتيك(درد ...

http://drdaghaghzadeh.blogfa.com/cat-52.aspx

دكتر جزايري در رابطه با نحوه درمان دردهاي سياتيكي افزود: درمراحل اوليه درمان براي .... تصاوير CT اسکن از نخاعي که در آن با استفاده از تزريق ماده حاجب به داخل نخاع، مي ‌توان ... هنگام راه رفتن ،نشستن و خوابیدن در پوزیشن های مختلف فشار مضاعفی به ستون ..... جهت راست ايستادن و قرار گرفتن شما در وضعيت مناسب بدني ضروري هستند.

مجلات : نکته های آموزنده برای مادران آینده «قسمت سوم»

http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/3992/4108/24341

... کتابخانه · مجلات · پایان نامه · ويژه نامه · اخبار · نگارخانه تصویر | صوت | فیلم ... در قسمتهای قبل روش نشستن صحیح، ایستادن، راه رفتن و خوابیدن درست را خدمت ... با شناخت روش صحیح و انجام دادن کارها به آن صورت می توان از خستگی های مضاعف و ... هر بار که از جلوی آینه رد می شوید طرز ایستادن و حالت بدن خود را وارسی و اصلاح کنید.

وبلاگ شخصی داود نصیرخواه - مطالب اردیبهشت 1393

http://legebartar-beylux.mihanblog.com/post/archive/1393/2

21 مه 2014 ... شیوه های صحیح نشستن ، ایستادن ، راه رفتن و خوابیدن .... جهت مشاهده تصاویر آموزشی بهداشت حرکتی به مطلب شیوه های صحیح نشستن، ایستادن؛ راه ...

انستیتو پاستور ایران - نحوه صحيح قرار گرفتن اندام ها در حالتهاي ...

http://fa.pasteur.ac.ir/pages.aspx?id=913

نحوه صحيح قرارگيري اندامها در حالتهاي مختلف ... هنگام نشستن، ایستادن و خوابیدن کمترین فشار و استرس روی عضلات پشتیبان و رباطهای بدن ... نحوه صحیح راه رفتن.

داستان زندگی شما - آمار سن - تاریخ تولد - راه رفتن صحیح

http://yourlifestory.blogfa.com/post-41.aspx

حال که با وضعیت‌های نشستن و خوابیدن در پست های قبلی آشنا شدیم در این قسمت با طرز راه رفتن صحیح آشنا می‌شویم. امروزه نشان داده شده که پیاده روی یکی از بهترین ...

وضعیت های درست ایستادن و نشستن - داستان زندگی شما - آمار سن - Blogfa

http://yourlifestory.blogfa.com/post-38.aspx

داستان زندگی شما - آمار سن - تاریخ تولد - وضعیت های درست ایستادن و نشستن - داستان ... وضعیت بدن عبارت است از حالتی که بدن در شرایط مختلف مانند ایستادن،‌ نشستن، خوابیدن و یا حمل اجسام به خود می‌گیرد، وضعیت صحیح بدن .... راه رفتن صحیح

نحوه صحیح ایستادن، نشستن و خوابیدن - پزشکی ورزشی ، توانبخشی ...

http://sportsmedicine.persianblog.ir/post/41

12 مارس 2008 ... 1- هنگام نشستن، ایستادن و خوابیدن کمترین فشار و استرس روی عضلات ... 3- دو سوی باسن شما همسطح و تراز و کشـکـک هــای ... نحوه صحیح راه رفتن

دنیای بزرگ ورزش

http://www.aminkalantari.blogfa.com/

خوب راه رفتن، خوب نشستن، خوب ایستادن علاوه بر این كه حركت ها را زیباتر می سازد، با ... جهت برطرف شدن ناهنجاری های اكتسابی وضعیت بدنی غیر صحیح، می بایست به بررسی و ... دارد كه باید به كمك تختخواب، تشك و بالش، روش مناسب خوابیدن را فراهم كرد. ..... اثرات انواع متفاوت شنا چه در استخر و چه در دریا را بدانید و از آن بهره ببرید…

حرکات اصلاحی و درمانی - وبلاگ آموزشی پورگرمرودی

http://pourgarmrodi.blogfa.com/category/49

برچسب‌ها: وضعیت های صحیح قرار گیری بدن, خوابیدن صحیح, حرکات اصلاحی · ادامه مطلب ... (راه رفتن، ایستادن، نشستن، خوابیدن، خم شدن، بلند کردن و حمل اشیاء).

راههای پيشگيری و نحوه مقابله بادردهای کمر و پا

http://isaarsci.ir/general health folder/genhealthart41.htm

بر روی اين ستون استوار هستند و ستون فقرات با طرز قرار گرفتن خود به صورت .... بهترين حالت خوابيدن خوابيدن به پهلو در حالی است که زانوها کمی خم بوده و يک .... های انسان مانند ايستادن، راه رفتن و حتی نشستن در معرض فشارهای مکانيکی زياد که ...

لیست مقالات - اداره کل ورزش و جوانان استان يزد

http://yazdsport.ir/SC.php?type=component_sections&id=32&t2=DT&sid=7

آلبوم تصاویر ... 1- ضعف يك عضو يا گروهي از عضلات 2- كوتاهي عضلاني 3- فشار هاي كاري 4- فشار موضعي 5 - درد عضلاني ... انواع وضعيت بدني : ... متربي بياموزد وضعيت صحيح ايستادن ،راه رفتن و نشستن و. ... خوابيدن به پشت روي تختخواب بهتر ين روش است كه اگر بالش كوچكي بين كمر وتشك قرارگيرد گودي كمر را حفظ كرده در ...