پادشاهان شاهنامه را چقدر می شناسید؟

سری به سلسله پادشاهان شاهنامه می زنیم و در کنار ن، شخصیت های معروف این کتاب را دوباره مرور می کنیم؛ شخصیت هایی که ماجراهای نها، بسیار شنیدنی است.

فرآوری: مهسا رضایی -بخش ادبیات تبیان

شاهنامه را به نوعی می توان حماسی ترین و ملی ترین کتاب شعر و نظم ایران دانست. سراینده ن فردوسی بزرگ، البته 30 سال تمام رنج برد تا سرایش این شاهکار ادبیات فارسی را به پایان برساند.

1 - نخستین شاه

داستان شاهنامه با کیومرث یا گیومرت شروع می شود؛ او اولین پادشاه شاهنامه است، بر طبق شاهنامه او در کوه زندگی می کرده و عادت های خاصی داشته. بسیاری از کارهای اولیه را هم او انجام داده است؛ مثل شهرسازی، تقسیم سال و ... نکته مهم درباره او این است که اولین پادشاهی بوده که ایرانی ها را ابرقدرت دنیا کرده است.

سلاطین شاهنامه

می گویند که این اتفاقات نزدیک به 6700 سال پیش افتاده است. فردوسی می گوید که این نخستین پادشاه، هیچ دشمنی نداشته و همه با تدبیر او، به خوبی و خوشی زندگی می کرده اند. تا اینکه شیطان به او حسادت کرد و ماجراهایی اتفاق افتاد که در بخشی دیگر خواهید خواند.

2 - هوشنگ؛ فرزند سیامک

در اوستا اسم هوشنگ به صورت «هائوشینگ ها» ذکر شده که کمی دم را یاد چینی ها می اندازد. فردوسی می گوید که تش را این پادشاه کشف کرده. شاه دانا و مقتدری بوده. بابل و شوش را هم او ساخته. بر طبق نوشته شاهنامه 40 سالی حکومت کرده و بعد، تخت و تاج را داده به پسرش.

سلاطین شاهنامه

3 - تهمورث؛ نبیره اولین پادشاه

احتمالا درباره زد و خورد این پادشاه با دیوان هم چیزهایی شنیده اید. او پسر هوشنگ بوده است و البته نبیره اولین پادشاه پیشدادی. اول هم که پادشاه می شود، عزمش را جزم می کند که دنیا را از بدی ها و پلیدی ها پاک سازد. دیوان، از او امان خواسته و در قبالش، به او نوشتن را یاد می دهند.

سلاطین شاهنامه

این پادشاه، چیدن پشم بز و استفاده از ن را هم به مردمش یاد می دهد. ستایش جهان فرین هم رسمی بوده که از زمان او پا گرفته.

4 - نوذر؛ شاهی که اسیر شد

منوچهر که فوت کرد، پسرش پادشاه شد. نوذر البته کمی راه را کج رفت و شروع کرد به زور گفتن.

در این زمان بود که پشنگ، پدر افراسیاب معروف، از اوضاع بد ایران باخبر شده و لشگری با فرماندهی افراسیاب، راهی ایران کرد تا کل مملکت را تصرف کند. نوذر شاه هم از خبر این لشگرکشی، مطلع می شود؛ اما در این هنگامه، سام نریمان، جهان پهلوان ایرانی و پدربزرگ رستم معروف، دار فانی را وداع گفته بود. زال هم عزدار می شود و جنگ درمی گیرد و سرانجام نوذرشاه، اسیر تورانیان می گردد. پهلوانان پیر ایران، از پس افراسیاب جوان و تورانیان بی شمار برنمی یند.

5 - جمشید؛ پادشاهی که 700 سال حکومت کرد

باورتان می شود که این جمشید، 700 سال حکومت کرده باشد؟ اولش هم خوب داشت جلو می رفت اما وقتی که غرور او را دربر گرفت و ادعای خدایی کرد، همه چیز خراب شد. در ابتدای سلطنتش، انسان، یکجانشینی پیشه کرده و به رامشی نسبی رسید که مقدمه تمدن سازی محسوب می شود.

سلاطین شاهنامه

وقتی که جمشید ادعای خدایی کرد، همه برگ های برنده اش را از دست داد و سرانجام توسط ضحاک کشته شد.

6 - ضحاک

ضحاک هم جزو پادشاهان معروف شاهنامه است. او البته ایرانی نبوده و از تبار پادشاهان عرب بوده است. در شاهنامه مده است که چون مردم ایران زمین، از ظلم و جور جمشید به ستوه مدند، تصمیم گرفتند از شر او راحت شوند.

سلاطین شاهنامه

ضحاک سرانجام توسط فریدون، از پا درمد.

7 - فریدون؛ مردی که سه پسر داشت

و اما بعد، می رسیم به روزگار سلطنت فریدون. این شاه پیشدادی هم ماجرای جالبی دارد. چون ضحاک قصد کشتن جوانان ایران زمین را کرده بود، در نتیجه افراد زیادی طی هر سال، کشته می شدند تا مارهایی که از دوش ضحاک روییده شده بودند، سیر شده و سر به سر او نگذارند.

خواب گزاران هم گفته بودند که چه نشسته ای که جوانی قدرتمند به نام فریدون خواهد مد و تو را از میان خواهد برداشت. به خاطر همین، همه فرزندان پسر را بعد از تولد می کشتند اما فریدون زنده ماند. او سرانجام بزرگ شد و با همکاری کاوه هنگر، همان خوابی که ضحاک دیده بود را برایش در عالم واقع تعبیر کرد.

8 - ایرج؛ پادشاه جوانی که ناجوانمردانه کشته شد

فریدون که ضحاک را کشت، شاه ایران شد. فریدون سه پسر داشت به اسم های سلم و تور و ایرج. روم و خاور را به «سلم» داد و توران و چین را هم به «تور»، ایران و دشت سواران و نیزه وران را هم که مانده بود، تحویل ایرج داد که از همه شجاع تر و مدبرتر بود. بعد از این، سالیان سال گذشت تا اینکه فریدون، دیگر پیر و سالخورده شد. در این هنگامه بود که شیطان رفت توی جلد سلم، نشست و با خودش فکر کرد که چرا تخت و تاج به پسر کوچکتر سپرده شده است؟ در نتیجه، پیغام و پسغام برای تور فرستاد و افکار او را هم شیطانی کرد.

دلشان پرکین شد ایرج شال و کلاه کرد و رفت پیش برادران که رفع کینه کند اما نها، ناجوانمردانه، دست به خون او بردند و وی را به قتل رساندند.

9 - منوچهر؛ در رزوی انتقام

تا اینجا رسیدیم که فریدون سه پسر داشت، ایرج کشته شد و فریدون حسابی به هم ریخت. از طرف دیگر، دوست داشت که کسی بیاید و انتقام خون پسرش را از ن دوتا پسر دیگرش بگیرد. پادشاهان در زمان های گذشته، کنیزان بسیار داشتند. یکی از این کنیزان، از ایرج باردار بود. فریدون که خوشحال شده بود، با خودش گفت که لابد فرزند ایرج، پسری خواهد بود و انتقام خواهد ستاند اما رزوی او برورد نشد و این کنیز، دختری به دنیا ورد.

سالیان سال گذشت و این دختر بزرگ شد و ازدواج کرد و محصول ازدواج او، پسری شد به نام منوچهر. منوچهر هم رفت و انتقام پدر ستاند.

در ضمن، مهمترین شخصیت شاهنامه هم در زمانه این پادشاه پا به عرصه وجود نهاد؛ یعنی همان رستم دستان.

10 - زوطهماسب؛ پادشاه کهنسال

وقتی که نوذرشاه اسیر می شود، یک شب، زال، پدر رستم و از پهلوانان نامی ایران، تصمیم می گیرد که شاهی برای ایران انتخاب کنند که هم نجیب زاده بوده و از نژاد شاهان، و هم عقل و رأی داشته باشد. سرانجام با موبدان مشورت می کند و طی یک تصمیم جمعی، زوطهماسب را به این سمت انتخاب می کنند.

سلاطین شاهنامه

بعد از او، گرشاسب بود که به سلطنت رسید ولی عمر سلطنت او کوتاه بود و همراه با زوال سلسله پیشدادیان از اینجا به بعد، این کیانیان بودند که سلسله پادشاهی تشکیل دادند.

11 - کیقباد؛ اولین شاه کیانیان

وقتی که سلسله پیشدادیان منقرض شد، کیانیان روی کار مدند. البته چند وقتی مملکت بدون شاه بود و سرداران و پهلوانان ایران، ن را می گرداندند تا اینکه تصمیم گرفتند شاهی را برای ایران انتخاب کنند. همه گفتند که کیقباد از تبار پادشاهان کهن است و حالا در البرز است و رستم مامور شد که برود و او را پیدا کند و به دربار بیاورد.

سلاطین شاهنامه

12 - کیکاوس؛ مردی که می خواست پرواز کند

کیقباد که مرحوم شد، پسرش به سلطنت رسید؛ هم او که به نام «کیکاووس» می شناسیمش در ابتدا شال و کلاه کرد که به مازندران رفته و نجا را زیر سیطره خودش درورد. شاه مازندران هم دست به دامان دیو سپید شد. در نتیجه جادو اثر کرده و کیکاووس و لشگر او کور شدند. وقتی هم که کور شدند، به بند دیو سپید و شاه مازندران درمدند.

سلاطین شاهنامه

وقتی که سلسله پیشدادیان منقرض شد، کیانیان روی کار مدند. البته چند وقتی مملکت بدون شاه بود و سرداران و پهلوانان ایران، ن را می گرداندند تا اینکه تصمیم گرفتند شاهی را برای ایران انتخاب کنند.

خبر به زال رسید. زال هم رستم را راهی مازندران کرد. دیو سپید به دست رستم کشته شده و جگرش در ورده شده و بر چشم سپاه ایران کشیده شد تا بینا شوند. کیکاوس، مازندران را به بچه هایش سپرد و با رستم، راهی شد؛ همان اتفاقی که تحت عنوان هفت خان رستم از ن یاد می شود. بعد از مدتی، توران و چین و مکران هم زیر فرمان کیکاووس درمدند.

پس از نبرهای مکرر کیکاووس، شد سلطان مطلق. نقدر مغرور شد که عزم سفر به سمان را کرد. سرانجام به خاطر این عنادورزی، فره ایزدی از او جدا شد.

13 - کیخسرو؛ ناپدید شده در برف و مه

او نه پسر کیکاووس، که نوه این پادشاه کیانی است. چرا؟ چون که فرزند سیاوش و فرنگیس است. سیاوش هم که به دستور افراسیاب کشته شده بود. در نتیجه تخت و تاج، به نوه کیکاووس رسید.

کیخسرو را، رمانی ترین پادشاه مورد نظر فردوسی می دانند، چرا که همه خصایل نیک دمی را در درون خودش دارد؛ ضمن اینکه یک قهرمان هم هست.

هنگامی که موفق شد افراسیاب را شکست داده و بکشد و شاه همه جهان شود، با پهلوانان خود، راهی چشمه ای می شود تا تن و سر در ن بشوید و خود را برای شکرگزاری و راز و نیاز ماده کند. طبق روایت شاهنامه، او بعد از خرین تعمید در این چشمه، با پنج پهلوان نامی خود به نام های توس، بیژن، فریبرز، گیو و گستهم؛ گرفتار برف و توفان شده و در برف و مه، برای همیشه ناپدید می شود.

14 - لهراسب؛ پادشاهی که به زور قبولش کردند

او را چهارمین پادشاه کیانی می دانند؛ البته به روایت فردوسی.

البته این پهلوانان و بزرگان، این ناراحتی و نارضایتی شان را پیش کیخسرو هم بیان کرده بودند که در نهایت با حرف های این پادشاه بزرگ و رد ادعاهای نها، قبول کرده بودند که نه، لهراسب هم از تیره شاهان است.

15 - گشتاسب؛ هم دوره با زرتشت

پسرک چموش لهراسب، از همان ابتدای جوانی، می خواست که جای پدر را بگیرد. سرانجام این اتفاق هم افتاد.

سلاطین شاهنامه

16 - بهمن

او که به شاهی رسید، بزرگان را دور و بر خودش جمع کرد و گفت که می خواهد انتقام خون اسفندیار را از رستم بستاند.

سلاطین شاهنامه

در این وقت، البته رستم هم توسط شغاد کشته شده بود. زال هم که پیر شده بود، از او خواست حالا که رستم از دنیا رفته، بی خیال انتقامجویی شود و عذر او را بپذیرد ولی او نپذیرفت. جنگی به پا شد و فرامرز، پسر رستم، به دست بهمن کشته شد. پشتون، سفارش مۆکدی به بهمن می کرد که بیش از این، دیگر صلاح نیست در زابلستان و در خانه و ایوان زال باشند؛ چرا که بالاخره اینها برای خودشان کسی بوده اند و احترامی دارند و احتمال دارد که مردم به طرفداری از نها، بشورند.

17 - همای

بهمن پسری داشت به نام ساسان، دختری هم داشت به نام همای. بهمن، البته به قاعده بزرگان و موبدان عمل نکرده و با فردی ازدواج کرد که موبدان از این کار منعش می کردند.

سلاطین شاهنامه

بعد از باردار شدن دختر، حال و روز شاه رو به وخامت نهاد. در نتیجه بزرگان را جمع کرده و امر را چنین تعیین کرد که سلطنت، به دخترش همای برسد و سپس به فرزند همای. همای به روایت فردوسی، 32 سال سلطنت کرد که با عدل و داد همراه بوده و به بادانی ایران منجر شد.

18 - داراب

قرار بود که بعد از همای، تخت و سلطنت به پسرش برسد. برادر همای هم راهش را کج کرده و به نیشابور رفت؛ یک جورهایی از خواهرش قهر کرد. همای سرگرم سلطنت و دادگری بود ولی چون می ترسید بزرگان مملکت، تاج و تخت را از او بگیرند و به پسرش صدمه بزنند، یک شب فرزند را همراه مقدار زیادی زر و یاقوت، توی صندوقی گذاشت و صندوق را هم قیراندود کرده و انداخت به دجله.

بعد به همه گفت که جنینش را سقط کرده تا باورشان شود و دست از سر پسرش بردارند. گازری رختشویی صندوق را گرفته و اسم کودک را داراب گذاشته و از او نگهداری کرد.

19 - دارا؛ پایان یک سلسله

داراب که مرد، دارا به سلطنت رسید. او جوانی تندخو بود. وقتی سوگ پدرش تمام شد، شروع کرد به نامه نگاری به اطراف و اکناف و از همه خواست که مطیع امر او باشند. از هند و چین تا روم، همه برای او باج می فرستادند.

جنگی بین دارا و اسکندر در گرفت که به سبب بی لیاقتی دارا، سرانجام توسط وزیران و بزرگان کشته می شود. فردوسی نیز اشاره کرده که اسکندر با احترام و عزت بسیار با دارا و نیز خانواده او رفتار کرد. حتی به نصیحت دارا گوش سپرده و با روشنک، دختر وی ازدواج کرد. ایرانیان هم که چنین دیدند، به اسکندر خوشبین شدند و او را همراهی کردند.


منبع: همشهری سرنخ

پادشاهان شاهنامه را چقدر میشناسید؟ - Bartarinha.IR | برترین ها

http://www.bartarinha.ir/fa/news/101867/پادشاهان-شاهنامه-را-چقدر-می‌شناسید

28 آوريل 2014 ... پادشاهان شاهنامه را چقدر می‌شناسید؟ سری به سلسله پادشاهان شاهنامه می زنیم و در کنار آن ، شخصیت های معروف این کتاب را دوباره مرور می کنیم؛ شخصیت ...

پادشاهان شاهنامه را چقدر می شناسید؟ - تبیان

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=277341

4 مه 2014 ... سری به سلسله پادشاهان شاهنامه می زنیم و در کنار آن، شخصیت های معروف این کتاب را دوباره مرور می کنیم؛ شخصیت هایی که ماجراهای آنها، بسیار شنیدنی ...

پیام شاهنامه - تبیان

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=280420

26 ژوئن 2014 ... شاهنامه به نام «خداوند جان و خرد» آغاز می شود. اینکه از ... از اینجاست که در سراسر شاهنامه عشق به زندگی، و آسای. ... پادشاهان شاهنامه را چقدر می شناسید؟

اولین برادر کُشی در شاهنامه - تبیان

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=277546

10 مه 2014 ... پادشاهان شاهنامه را چقدر می شناسید؟ ... (پادشاهی فریدون/بخش چهارم) ... فریدون به همراه بزرگان و سپهسالاران به سوگ ایرج می نشیند و گریه و زاری بسیار ...

البرز کوه در شاهنامه فردوسی -مقالات مفید آکا - مقالات تاریخی

http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/5921.html

کوه,یاد می شود,شاهنامه,ایرانیان,یاد,می‌شد,استعمار,سمت. ... او پدرش مرداس را که پادشاهی نیک رفتار بود می کشد و پس از «جمشید». .... پادشاهان شاهنامه را چقدر می‌شناسید؟

شاهان فلزی و ملکه های سیمانی در ایران -آکا - مقالات تاریخی - مقالات مفید

http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201421516544.html

سوغات شاه قاجار از فرنگ، حال و روز آن روزهای ایران را به تدریج تغییر می داد. سوغاتی که برای اقتصاد رنجور آن روزهای ایران اندکی .... پادشاهان شاهنامه را چقدر می‌شناسید؟

مرکز آموزش های اجتماعی شهرداری منطقه 9

http://khanehmashgh.ir/

شما علاقمندان می توانید در دهه اول محرم با حضور در سالن آمفی تئاتر مرکز از برنامه ها استفاده ببرید. روابط عمومی ... پادشاهان شاهنامه را چقدر می‌شناسید؟ پادشاهان شاهنامه را ...

انواع ادبی - برترین وب سایت شعر و دلنوشته

http://poem24.ir/category/انواع-ادبی-1029

در این لحظه دیگر کاربران چه می خوانند؟ برترین وب سایت شعر و ... از سفرتان بنویسید، جایزه بگیرید · پادشاهان شاهنامه را چقدر می شناسید؟ رسیدن نامه لیلی به مجنون ...

آداپتور بی سیم مایکروسافت با قابلیت های متنوع

http://khanehmashgh.ir/index.php/219-courses/it/1072-آداپتور-بی-سیم-مایکروسافت-با-قابلیت-های-متنوع

20 ا کتبر 2014 ... استرس، خطر حملات قلبی را بالا می‌برد و عنان تصمیم‌گیری را از آن می گیرد. به ‌تازگی .... پادشاهان شاهنامه را چقدر می‌شناسید؟ پادشاهان شاهنامه را چقدر ...

مرکز آموزش های اجتماعی شهرداری منطقه 9

http://khanehmashgh.ir/index.php/336-news-magazine/health-and-wellbeing

شما علاقمندان می توانید در دهه اول محرم با حضور در سالن آمفی تئاتر مرکز از برنامه ها استفاده ببرید. روابط عمومی .... پادشاهان شاهنامه را چقدر می‌شناسید؟ پادشاهان شاهنامه را ...

جایگا ادبی،تاریخی و مذهبی شاهنامه - سفارت جمهوری اسلامی ایران – وین

http://vienna.mfa.ir/index.aspx?siteid=13&pageid=25067

آنچه در زیر می آید خلاصه ای در مورد فردوسی و شاهنامه است و امیدوارم توسط اهل سخن و ادب ... شاهنامه همت گماشت ، همتی 30 ساله و با هدف معین ، شاعر دیگری نمی شناسیم که سی سال ... باستان ایران حق بزرگی دارد چنانکه خود پس از ذکر نام شاهان مختلف می گوید: ... ببینید شیعه چقدر زیر فشار بود، که دعا می کند امام زمان ( عج ) با ان قدرت وقتی می ...

کلوب فرهنگی

http://www.persianclub2009.blogfa.com/

در سرفصلي از شاهنامه با عنوانِ «گمراه کردن ابليس کاووس را و به آسمان رفتن ... اين نکته به او جذابيتي فراتر از باقي شاهان مي بخشد. .... اولین سوالی که به ذهنم می‌رسد این است: مگر صد سال پیش جمعیت کانادا چقدر بوده و چه تعداد .... این آقا را می شناسید!

باغ ارم - ایرونا سیر

http://www.ironaseir.com/باغ-ارم

باغ ارم را چقدر می شناسیم؟ تور شیراز،تور ... عمارت وسط، هسته مرکزی باغ ارم محسوب می شود. ... این تابلو، تصاویری از شاهنامه فردوسی و نبرد شاهان قاجار را نشان می دهد.

داد خواهی و داد گستری در شعر فارسی دری - جاودان

http://jawedan.com/index.php/1389-03-26-19-12-4/6247-1393-02-08-11-36-05

انسان تا زیسته است، در هوای عدالت زیسته است و تا که زنده گی به سر می برد، هوای رسیدن .... فردوسی در شاهنامه از شاهان می خواهد که جز به دادگری کاری نکنند که با داد گری می توانند، .... گویی ما برای حل منازعات خود جز خشونت راه دیگری را نمی شناسیم. ... این که ما از این دریا چقدر می توانیم استفاده کنیم و چقدر می توانیم روان اجتماعی خود را از ...

نيايش پارسی

http://niyayesheparsi.persianblog.ir/

23 نوامبر 2008 ... تمام کسانی که دوستشان دارید٬ تمام کسانی که می شناسید٬ تمام کسانی که تابحال ... و بزدلان٬ تمامی آفرینندگان و ویران کنندگان تمدن٬ تمامی پادشاهان و رعایا٬ تمامی زوج های ... هم بازشناخت) متحمل شده اند بیاندیشید٬ چقدر اینان به کشتن یکدیگر مشتاقند٬ چقدر با حرارت از یکدیگر متنفرند. ..... خیلی وقته شاهنامه نخوندم .

پیکاسو: یک روز در کارگاه هنری او - کتابک

http://ketabak.org/tarvij/pikaso.rooz

8 ژوئن 2011 ... آیا شما پابلو پیکاسو نقاش اسپانیایی را می شناسید؟ چقدر؟ اگر می خواهید او را ... راستی، یکی از دوستانش به او لقب پادشاه آشغال جمع کن ها داده بود!