شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

دست خطتان درباره شما چه می گوید؟

دست خطتان درباره شما چه می گوید؟

تست افسردگی بک

تست درخت

نقاشی های ناخودآگاه ، شخصیت شما را آشكار می كند

تست خواب

خود را بهتر بشناسید!

آزمون وضعیت زناشویی

«پرسشنامه وضعیت سلامت روان (GHQ)

تست تشخیص شدت اضطراب

تست تشخیص شدت اضطراب

پرسش نامه خودسنجی اضطراب امتحان

پرسش نامه خودسنجی اضطراب امتحان

20 سؤال در آزمون خودسنجی مدیریت زمان

20 سؤال در آزمون خودسنجی مدیریت زمان

20 سؤال در آزمون خودسنجی سطح استرس

20 سؤال در آزمون خودسنجی سطح استرس

نمره شادی شما چند است؟

نمره شادی شما چند است؟

پشت نگاه شما کیست؟

پشت نگاه شما کیست؟

تست شخصيت

تست شخصيت

چه کنيد که ديگران بيشتر دوستتان بدارند؟

چه کنيد که ديگران بيشتر دوستتان بدارند؟

آيا شما آمادگي کار مستقل داريد

آيا شما آمادگي کار مستقل داريد

از چه نوع هويتي برخوردار هستيد؟

از چه نوع هويتي برخوردار هستيد؟

با انجام این تست جالب روانشناسی دهانتان باز میماند!!!

آیا شما هم مهرطلب هستید؟

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه